Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Lovas centrum

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Lovas centrum

J Á S Z A L S Ó S Z E N T G Y Ö R GY I

LOVAS CENTRUM ÉS MAGYAR UDVAR

Ha van kedve kipró­bál­nia magát és sze­retne meg­is­mer­kedni a nagy hagyo­mánnyal ren­del­kező magyar lovas kul­tú­rá­val, ne vár­jon tovább!

A tele­pü­lés Fő útjá­ról nyíló léte­sít­mény egész évben várja a lovak és lovas­s­por­tok szerelmeseit.

Láto­gas­son el hoz­zánk, ahol az ország­ban egye­dül­álló módon kiala­kí­tott kör­nye­zet­ben, elér­hető áron, már az első lépéstől kezdve szak­kép­zett lovasok­ta­tók segí­tik a tanulásban!

A 400 m2 alap­te­rü­letű fedett okta­tó­pá­lyá­nak köszön­hetően az év min­den nap­ján, az idő­já­rás viszon­tag­sá­gai elle­nére is adot­tak a körül­mé­nyek a lovagláshoz.

A Lovas cent­rum igé­nyes és modern kör­nye­zet­ben ad lehető­sé­get a kikap­cso­ló­dásra. A lovag­lás min­den eset­ben kép­zett, vizs­gáz­ta­tott lova­kon, dip­lo­más lovas­ta­nár és közép­fokú lovas­edző fel­ügye­lete alatt tör­té­nik, jó minő­ségű fel­sze­re­lé­sek alkalmazásával.

Ven­dé­ge­ink szá­mára kiala­kí­tott, min­den igényt kielé­gítő kiszol­gáló helyi­sé­gek­kel (kony­há­val, öltözők­kel, okta­tó­te­rem­mel) kíván­juk még kom­for­to­sabbá tenni a nálunk eltöl­tött időt.

A barát­sá­gos han­gu­latú orszá­gos egyedi min­ta­prog­ram kere­té­ben kiala­kí­tott komp­le­xu­munk­ban a ló és lovas edzé­sen kívül lehető­sé­get kínálunk:

- bér­tar­tásra,

- póni lova­gol­ta­tásra,

- a gyö­nyörű és rend­kí­vül kényel­mes pusz­ta­busz­nak köszön­hetően egy külön­le­ges élmény­ként szol­gáló lovas­ko­csi­zásra, mely kivá­lóan alkal­mas akár esküvői foga­to­zásra is,

- lehető­ség van terep­lo­vag­lásra (vagy lovas­ko­csi­ká­zásra) a Zagyva árte­ré­ben, a gáton vagy a közeli Vadas parkban.

A Lovar­dá­ban jelen­leg 7 db ló, 1 db egy éves csikó, 1 db szo­pós csikó és 1 db mini shet­land póni lakik.

Az udva­ron magyar meri­nói és racka juhok, man­ga­lica ser­té­sek, házi­nyu­lak, galam­bok és kecs­kék vár­ják az érdeklődő­ket, akiket simo­gatni, etetni is lehet.

ÁRAINK:

Lovag­lás:

10 perc: 1000.- Ft

30 perc:  1800.- Ft

 50 perc:  3000.- Ft

 5 x 30 per­ces bér­let: 9.000.- Ft

10 x 30 per­ces bér­let:  15.000.- Ft

 10 x 50 per­ces bér­let:  27.000.- Ft

Szán­kó­zás és pusz­ta­bu­szos kocsikázás:

30 perc: 6.000.- Ft

50 perc: 10.000.- Ft

Egyedi igé­nyek ese­tén a lovas­ko­csi­zásra áraján­lat kérhető.

Okta­tó­te­rem bér­leti díja:

15.000.- Ft

 

 

Beje­lent­ke­zés: +36 (70) 639 6406

Köves­sen min­ket a hiva­ta­los face­book olda­lun­kon is! 

 Sze­re­tet­tel várjuk!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.