Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Erzsébet malom

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Erzsébet malom

 Fedezze fel Ön is Jászal­só­szent­györgy egyik leg­szebb ékkövét!

Erzsé­bet malom (Zagyva út 36.)

A Zagyva folyó  ter­mé­szeti kör­nye­ze­té­ben talál­ható az 1825-ben épült, a Jász­ság­ban egye­dül­ál­ló­ként fenn­ma­radt Vízi­ma­lom.

A Köz­ségi Önkor­mány­zat 2013-ban vissza­vá­sá­rolta az idő­köz­ben kül­földi tulaj­do­nos által bir­to­kolt épü­le­tet és pályá­zat útján elnyert 42,5 mil­lió Ft-os támo­ga­tás­ból fel­újí­totta. Így a tele­pü­lés gaz­da­sági éle­té­ben egy­kor jelentős sze­re­pet betöltő ipar­tör­té­neti műem­lék ma újra képes szem­lél­tetni a kenyér alap­ját adó liszt őrlési folya­ma­tát.

Emel­lett, mint ren­dez­vény­ház teret biz­to­sít külön­böző kul­tu­rá­lis, és okta­tási ese­mé­nyek­nek A malom fel­újí­tá­sá­val egy­idejű­leg madár­meg­fi­gyelő hely és madár­ba­rát kert került kiala­kí­tásra, mely­nek köszön­hetően szen­ve­dé­lyük­nek hódol­hat­nak az orni­to­lógia vilá­gát ked­velők. Mára öko­tu­risz­ti­kai szem­pont­ból is jelentős színteret kép­vi­sel az egy­kor kiváló őrle­mé­nye­iről híres vízimalom és kör­nye­zete, mely­nek közvetlen szomszédsá­gában lévő, varázsla­tos színekben pom­pázó hor­gásztava is egész évben várja kikap­csolódni vágyó és ter­mé­szetet kedvelő ven­dégeit.


Az Erzsé­bet malom a 32-es főút vonal­tól körül­be­lül 50 méterre talál­ható, kiépí­tett inf­ra­struk­tú­rá­val rendelkezik.

A két­szin­tes épü­let tágas belső kiépí­tése kiváló hely­szí­néül szolgál:

— üzleti meg­be­szé­lé­sek,
— céges ren­dez­vé­nyek,
— kon­fe­ren­ciák,
— tré­nin­gek,
— esküvők, lako­dal­mak,
— csa­ládi és baráti összejövetelek

lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz.

Nyitva tar­tás:

Hétfő: szün­nap

Kedd: szün­nap

Szerda: 9.00 — 16.00

Csü­tör­tök: 9.00 — 16.00

Pén­tek: szünnap

Szom­bat: szünnap

Vasár­nap: 14.00 — 18.00

Beje­lent­ke­zés, további információ:

06 70 372 73 43

erzsebetmalom@jaszalsoszentgyorgy.hu

Köves­sen min­ket hiva­ta­los face­book olda­lun­kon is!

Sze­re­tet­tel várjuk!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.