Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Egészségügyi ellátás

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Egészségügyi ellátás

Egész­ség­ház

5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 92.


A biz­to­sí­tók által finan­szí­ro­zott házi­or­vosi ren­delők Jászalsószentgyörgyön:

 

1. kör­zet rendelője:

Dr. Gaj­dos Géza

Duo­me­dit Kft.

 

Ren­de­lési idő:

Hétfő: 8–13 óra

Kedd: 12–16 óra

Szerda: 10–14 óra

Csü­tör­tök: 8–12 óra

Pén­tek: 8–13 óra

Ren­delő tele­fon­szám: 57/655–192

 

 

 

2. kör­zet rendelője:

Dr. Tóth-Daru Péter

Impe­rium Aqva Kft.

 

Ren­de­lési idő:

Hétfő: 12–16 óra

Kedd: 8–12 óra

Szerda: 8–12 óra

Csü­tör­tök: 8–12 óra

Pén­tek: 8–12 óra

Ren­delő tele­fon­szám: 57/655–190

 

Az OEP által finan­szí­ro­zott egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tá­sok ren­del­ke­zésre állási ideje:

Hétfő-Péntek: 8–16 óráig

Ügye­leti ellátás:

Min­den hét­köz­nap 16 órá­tól, vala­mint szom­bat, sza­bad– és ünnep­na­po­kon 8 órá­tól 24 óráig.

János­hida Köz­ponti Ügye­leti Rendelő:

 

5143 János­hida, Fő út 49.

Tele­fon: 57/458–404

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat
Védőnői Szolgálat


 

 

Önálló védőnői tanács­adás idő­pontja
(váran­dós és csecsemő):

Váran­dós:

I. kör­zet: Kedd 10–12

II. kör­zet: Szerda 13–15

Cse­csemő:

I. kör­zet: Szerda 10–12

II. kör­zet: Szerda 13–15

Az önálló védőnői tanács­adásra igény sze­rint tele­fo­non idő­pont kérhető.

Tele­fon: 57/655–189

 

I. számú védőnői kör­zet 

Terü­le­tet ellátó védőnő: Tóth Annamária

II. számú védőnői körzet

Terü­le­tet ellátó védőnő: Kalóné Csekő Adrienn

Akác­fa­sor út, 

Balassi Bálint út,

Bat­thyány út,

Ber­csé­nyi út,

Cso­ko­nai út,

Dam­ja­nich út,

Déli­báb út,

Dózsa György út,

Eöt­vös út,

Fő út 67-től és 70-től végig,

Hunyadi út,

Ifjú­ság út,

Kos­suth út,

Köl­csey út,

Már­tí­rok út,

Mikes Kele­men út,

Nyár út,

Pacsirta út,

Petőfi út,

Rákó­czi út,

Sza­bad­ság út,

Szé­che­nyi út,

Szegfű út,

Tán­csics út,

Tanya,

Tavasz­mező út,

Vécsey út,

Wes­se­lé­nyi út,

Zöld­mező ú

Ady Endre út,

Álmos út,

Arany János út,

Árpád út,

Bacsó Béla út,

Béke út,

Építő út,

Erdő út,

Fő út 1-től 65-ig és 2-től 68-ig,

Füst út,

Hold út,

Iri­nyi út,

Ist­ván út,

Jász út,

József Attila út,

Liget út,

Madách út,

Micsu­rin út,

Rad­nóti út,

Rózsa út,

Ság­vári út,

Somo­gyi út,

Tompa út,

Vásár út,

Virág út,

Vízi­ma­lom út,

Vörös­marty út.

Házi­or­vo­sok­kal tar­tott tanács­adás időpontja

(váran­dós és csecsemő):

 

Dr. Tóth-Daru Péter: Kedd 8–10

Dr. Gaj­dos Géza: Szerda 8–10

 

Váran­dó­sok szak­or­vosi tanács­adá­sá­nak idő­pontja (MSzSz):

Min­den hónap máso­dik szer­dá­ján 12:30-tól

 

Ren­del­ke­zésre állási idő:

Hét­főtől pén­te­kig 8–16 óráig

Tele­fon: 57/ 655–189

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dr. Baka Ibolya

Fog­szak­or­vos


Ren­de­lési idő:

Hétfő: 7.00–13.00

Kedd: 13.00–20.00

Szerda: 7.00–10.00

Isko­la­fo­gá­szat: 10.00–13.00

Csü­tör­tök: 13.00–20.00

Pén­tek isko­la­fo­gá­szat: 7.00–11.00


Kizá­ró­lag csak az idő­pont­tal ren­del­kező bete­ge­ket tud­juk ellátni!

Kivé­tel: sürgős­ség (fog­hú­zás, gyulladás)

Elér­hető­ség: Jászal­só­szent­györgy, Fő út 92.

Tel: 57/655–191