Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Beszámoló az önkormányzati ciklusprogramról 2010/2.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Beszámoló az önkormányzati ciklusprogramról 2010/2.

Beszá­moló az „Élhetőbb Jászal­só­szent­györ­gyért prog­ram” ala­ku­lá­sá­ról, az Önkor­mány­zati ciklusprogramról

2. rész: 2008. június — 2009. július

Meg­újult az óvoda, falu­busz segíti a köz­le­ke­dést, kiépült tér­fi­gyelő rend­szer, meg­szűnt a mezőőri járu­lék és a vál­lal­ko­zók kom­mu­ná­lis adója”

Ked­ves Jászalsószentgyörgyiek!

A koráb­ban meg­kül­dött hír­le­ve­le­met foly­tatva, köze­ledve a négy éves önkor­mány­zati idő­szak végé­hez azon túl, hogy köte­les­sé­gem beszá­molni a képviselő-testület tevé­keny­sé­géről, jogos és ésszerű elvá­rása a válasz­tó­pol­gá­rok­nak is. Az önkor­mány­zati munka alap­ját és átgon­dolt­sá­gát, terv­szerű­sé­gét a jóvá­ha­gyott „Élhetőbb Jászal­só­szent­györ­gyért” elne­ve­zésű cik­lus­prog­ram segí­tette az elmúlt négy évben. A prog­ram célja, hogy egyes ele­me­i­nek meg­va­ló­su­lá­sá­val tele­pü­lé­sünk egy élhető és egy­ben alter­na­tív lakó­kör­nye­zetté vál­hat a tér­ség­ben akár már rövid idő alatt is, segítve a köz­ség hosszú távú meg­ma­ra­dá­sát és fejlődését.

Az elsőd­le­ges szem­pon­tok a prog­ram­ban a következők:

 • teremt­sük meg a köz­tisz­ta­ság, köz­biz­ton­ság alapjait;
 • nyújt­sunk magas szín­vo­nalú köz­szol­gál­ta­tá­so­kat (pl. óvo­dai és isko­lai neve­lés, egész­ség­ügy, köz­le­ke­dés), és ezek lehető­leg 21. szá­zadi hely­szí­ne­ken, épü­le­tek­ben működjenek;
 • segít­sük az önszer­veződő közös­sé­ge­ket, a közös­ségi éle­tet és a helyi vállalkozásokat.

A jóvá­ha­gyott prog­ram ele­me­i­nek nagy része meg­va­ló­sult, illetve folya­mat­ban van, így a képviselő-testület vál­la­lása sze­rint sike­re­sen mun­kál­ko­dott az Önök segítségével.

A 2008. június 15-i idő­közi önkor­mány­zati válasz­tá­sok lezaj­lot­tak és egy rész­ben átala­kult képviselő-testület kezdte meg mun­ká­ját, és némi módo­sí­tá­sok után sike­re­sen foly­tatta a prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sát. A meg­újult képviselő-testület haté­kony mun­kája e rövid idő alatt is, az itt élő embe­rek min­den­nap­ja­i­nak segí­té­sé­hez sok konk­rét lépés­sel, dön­tés­sel és azok meg­va­ló­su­lá­sá­val járult hozzá.

Lás­suk, mely prog­ram ele­mek való­sul­tak meg 2008. június és 2009 július között.

FEJLESZTÉSEK

2008 nya­rán az óvo­dá­ban és az isko­lá­ban a nyári szü­net ide­jén egy-egy fon­tos fej­lesz­tés való­sult meg:

 • az óvoda aka­dály­men­te­sí­té­sé­vel az épü­let belső kiala­kí­tása csak­nem tel­je­sen meg­újult az előí­rá­sok­nak meg­fe­lelő vizes­blok­kok­kal, par­ko­ló­val, kényel­mes bejá­ra­tok­kal. Ez a beru­há­zás 11,5 mil­lió forintba került, mely­hez csak­nem 10 mil­lió Ft Euró­pai Umiós for­rást sike­rült elnyerni.
 • A másik jelentős beru­há­zás az isko­lai mele­gítő­kony­há­ban való­sult meg a mai kor élelmezés-egészségügyi elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­lelően, a fej­lesz­tés költ­sége 1,8 mil­lió forintba került.

Ebben a peri­ó­dus­ban további két benyúj­tott pályá­za­tunk is siker­rel járt:

 • 5 mil­lió forint­ból épül­he­tett meg rádió­frek­ven­ciás tér­fi­gyelő rend­sze­rünk hat kame­rá­val, pályá­zati for­rás­ból, mely a bűn­meg­elő­zést és a köz­biz­ton­ság javí­tá­sát segíti azóta a rendőr­ség kezelésében.
 • egy 9 sze­mé­lyes falu­busz beszer­zé­sére 8 mil­lió forin­tot nyer­tünk, mely az isko­lá­sok, óvo­dá­sok, idő­sek, civil közös­sé­gek köz­le­ke­dé­sét segíti térí­tés­men­te­sen 2009 nyár végétől.

A Rákó­czi úti iskola előtt kiala­kí­tásra került egy prak­ti­ku­san hasz­nál­ható 310 m² terü­letű par­koló és kerék­pártá­roló, vala­mint az iskola egyik részé­nek hom­lok­zata is meg­újult. Az emlí­tett isko­la­kép javító fej­lesz­té­sek 4 mil­lió forintba kerül­tek, melyet saját for­rás­ból finan­szí­ro­zott az önkormányzat.

A köz­tisz­ta­sági prog­ram kere­té­ben foly­ta­tó­dott a tavak sok tíz­ezer négy­zet­mé­te­res terü­le­té­nek meg­tisz­tí­tása a nád­tól és a kom­mu­ná­lis hulladéktól.

Az utak jár­ha­tóvá tétele prog­ram kere­té­ben a Liget utca után útala­pot kapott a Micsu­rin út egyik sza­ka­sza és a Rad­nóti út is, össze­sen 4,3 mil­lió forint­ból, rész­ben lakos­sági hozzájárulásból.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

A képviselő-testület egy sor olyan dön­tést hozott, amellyel a nyug­dí­ja­sok, vál­lal­ko­zók, gaz­dák, csa­lá­dok ter­hei mér­sék­lé­sé­ben pró­bált segíteni:

 • meg­szűnt a vál­lal­ko­zók kom­mu­ná­lis adója,
 • meg­szűnt a mezőőri járu­lék fize­tési köte­le­zett­ség, ennek elle­nére a mezőőr­sé­get önként vál­lalva továbbra is fenn­tartja az önkormányzat,
 • a 70 év felet­ti­e­ket év végén 2000 Ft-tal támo­gat­tuk,
 • ren­de­let­ben sza­bá­lyoz­tuk, hogy nem kell sze­mét­dí­jat fizetni a 70. élet­évü­ket betöl­tött idős házas­pá­rok­nak sem (koráb­ban ez a ren­del­ke­zés csak egye­dül élőkre vonatkozott),
 • a teme­tési segély össze­gét 60 szá­za­lék­kal növeltük,
 • az első­sök ingye­nes tan­köny­vel­lá­tás­ban részesülnek,
 • a Bursa Hun­ga­rica ösz­tön­díj önkor­mány­zati elői­rány­za­tát foko­za­to­san növel­tük és
 • az okta­tási ala­pít­vá­nyon keresz­tül támo­gat­juk a tanu­lók nyári tábo­roz­ta­tá­sát.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A civil szer­ve­ze­tek tele­pü­lé­sün­kön igen aktí­vak, éppen ezért a három évvel ezelőtti szint­hez képest átla­go­san több mint dupla összegű támo­ga­tást kap­tak 2008-ban és 2009-ben, mely a közös­ségi élet ser­ken­té­sét hiva­tott segí­teni, továbbá jelentős összeg­ből tart­juk fent térí­tés­men­te­sen a civi­lek házát.

A közös­ségi ren­dez­vé­nye­ket (bálok, majá­lis, boksz gála) is jelentő­sen segí­tet­tük. Önkor­mány­zati szer­ve­zés­ben, helyi vál­lal­ko­zá­sok és lako­sok támo­ga­tá­sá­val nagy siker­rel ren­dez­tük meg első ízben a Csa­ládi Napot.

PÉNZÜGYEK, VAGYONGAZDÁLKODÁS

A pénz­ügyi sta­bi­li­tás meg­te­rem­tése fő cél volt, melyet leg­job­ban támaszt alá az a tény, hogy ebben a cik­lus­ban Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat sem­mi­lyen hitelt nem vett fel, azon­ban a korábbi (2006. okt. 1. előtt az egész­ség­házra, szenny­víz­há­ló­zat kiépí­té­sére fel­vett) adós­sá­go­kat folya­ma­to­san sike­rült kezelni, tör­lesz­teni. Mindez azért is nagy ered­mény, mert álta­lá­ban az önkor­mány­za­tok adós­ság­ál­lo­má­nya az utóbbi idő­szak­ban dup­lá­jára emel­ke­dett szerte az ország­ban, nálunk az adós­ság­ál­lo­mány csökkent.

Az Önkor­mány­zat cél­kitű­zé­sei közé tar­to­zik, hogy ne elad­jon ingat­la­no­kat, hanem vegyen, ezzel is gya­ra­pítva az önkor­mány­zat vagyo­nát, ennek ered­mé­nye­ként ebben az idő­szak­ban 6 ingat­lant (telek,lakóingatlan) vásároltunk.

FOGLALKOZTATÁS, HELYI VÁLLALKOZÓK SEGÍTÉSE

Nap, mint nap lehet hal­lani, hogy önkor­mány­za­tok szá­zai nehéz anyagi hely­ze­tük miatt jelentős leépí­té­sekre kény­sze­rül­nek. Önkor­mány­za­tunk­nál sike­rült meg­tar­tani mun­ka­vál­la­ló­in­kat, sőt az adható jut­ta­tá­sok terü­le­tén ebben az idő­szak­ban növelni tud­tuk meg­be­csü­lé­sü­ket (üdü­lési csekk, étke­zési utalvány)

A köz­fog­lal­koz­ta­tás kere­té­ben a fenti idő­szak­ban 40 főt tud­tunk fog­lal­koz­tatni a leg­kü­lön­bözőbb terü­le­te­ken: isko­lá­ban peda­gó­gus asszisz­tenst, hiva­tal­ban ügy­fél­szol­gá­lati refe­renst, köz­par­kok keze­lé­sére, épü­le­tek fel­újí­tá­sá­nak segí­té­sé­hez segéd­mun­ká­so­kat alkal­ma­zunk. A jórészt köz­pon­ti­lag finan­szí­ro­zott prog­ram fő célja, hogy a tar­tós mun­ka­nél­kü­liek és akik­nél az egy főre jutó jöve­de­lem ala­csony (e két fel­té­tel együt­tes meg­léte ese­tén) vissza­ke­rül­je­nek a munka vilá­gába és segély helyett élet­vi­tel­szerűen dol­goz­za­nak. A prog­ram haté­kony és ered­mé­nyes meg­szer­ve­zése nagy kihí­vás volt és sok szer­ve­zési fel­ada­tot igé­nyelt, melyet felvállaltunk.

Új elem ebben a cik­lus­ban, hogy helyi vál­lal­ko­zó­kat segít­jük áruik meg­vá­sár­lá­sá­val és szol­gál­ta­tá­saik igény­be­vé­te­lé­vel. Ezt az elvet folya­ma­to­san alkal­maz­zuk az utóbbi évek­ben azért, hogy a köz­pén­zek ezen része is hely­ben marad­has­son: tehát ha csak lehet, hely­ben vásá­ro­lunk és a helyi­ekre bíz­zuk fejlesztéseinket.

A jel­zett részidő­sza­kot a képviselő-testület által vál­lalt fel­ada­tok szem­pont­já­ból a leírt főbb ele­mek meg­va­ló­sí­tása jel­le­mezte. Ezen­kí­vül további infor­má­ci­ók­kal bárki részére állunk ren­del­ke­zésre: a képviselő-testületi ülé­sek jegyző­köny­vei, költ­ség­ve­tési ren­de­le­tek, beszá­mo­lók olvas­ha­tók a Könyv­tár­ban, és a köz­ség hiva­ta­los hon­lap­ján. Rész­le­tes vagy egyéb infor­má­ció kap­csán bát­ran lehet for­dulni szó­ban vagy írás­ban is a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­hoz, vagy hoz­zám tájé­koz­ta­tás kérés céljából.

Leg­kö­ze­lebbi talál­ko­zá­sun­kig min­den jászal­só­szent­györ­gyi pol­gár­nak kívá­nok sok erőt és jó egészséget!

Jászal­só­szent­györgy, 2010. augusz­tus 26. Üdvözlettel:

Szar­vák Imre

polgármesterHozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.