Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Polgármesteri hírlevél 2010.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Polgármesteri hírlevél 2010.

Ked­ves Jászalsószentgyörgyiek!

Újra Jászal­só­szent­györ­gyé az ivó­víz –és szenny­víz­el­ve­ze­tés szol­gál­ta­tás joga

Mint isme­re­tes 2006. szep­tem­be­ré­ben, az akkori képviselő-testület több­sége, az akkori pol­gár­mes­ter javas­la­tára úgy dön­tött, hogy eladja a víz– és csa­tor­namű üze­mel­te­té­sé­nek a jogát 25 évre, és meg­adta a lehető­sé­get, hogy a vételár (200 mil­lió Ft) ere­jéig az üze­mel­te­tésre ala­pí­tott Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft.-t a tulaj­do­nos ezen összeg ere­jéig meg­ter­helje. Az akkori dön­tés fő indoka az volt, hogy a szenny­víz­be­ru­há­zás önere­jé­hez szük­sé­ges hitel folyó­sí­tá­sá­hoz a finan­szí­rozó pénz­in­té­zet fel­té­te­lül szabta (a vissza­fi­ze­tés cél­já­ból) 200 mil­lió Ft értékű biz­to­sí­ték elhe­lye­zé­sét, egy az Önkor­mány­zat nevére szóló, de általa veze­tett elkü­lö­ní­tett számlára.

Az új képviselő-testületek és jóma­gam több éves össze­tett tény­fel­táró és meg­ol­dás­ke­reső mun­ká­já­nak köszön­hetően, 2010. ápri­lis 26-án a Cég­bí­ró­ság hiva­ta­lo­san beje­gyezte az önkor­mány­zat 100%-os tulaj­don­jo­gát a Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft.-re vonat­ko­zóan. A vál­lal­ko­zás vétel­ára 20 mil­lió Ft volt, azon­ban az adás­vé­tel gaz­da­sági érdeke az Önkor­mány­zat részéről ennél jóval nagyobb, hiszen az igen magas víz –és csa­tor­na­dí­jak növe­ke­dési mér­téke ezál­tal meg­tor­pan­hat (ebben az évben nem tör­tént már díje­me­lés), illetve a Kft. által 200 mil­lió Ft hiteltőke vissza­fi­ze­tése után (2021 után) min­den­kép­pen jó esély van arra, hogy a díjak mér­séklőd­het­nek, csökkenhetnek.

Az ere­deti szerző­dés sze­rint 2031-ig a díjak mér­téke folya­ma­to­san, jelentő­sen nőtt volna.

Össze­fog­lalva tehát: a szerző­dés utolsó 10 évé­ben (2021–2031-ig) az ere­deti tulaj­do­nos becs­lé­sek sze­rint — mai árszin­ten 300–400 mil­lió Ft– extra pro­fitra tett volna szert.

Véle­mé­nyem sze­rint, akár ennél koráb­ban is, meg­fe­lelő gaz­da­sági, pénz­ügyi és dön­tés­ho­zói kör­nye­zet mel­lett, már a Vízi­közmű Tár­su­lat hite­lé­nek sike­res vissza­fi­ze­tése után, 2015 kör­nyé­kén hely­re­áll­hat a rend azál­tal, hogy a 200 mil­lió Ft-os Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft. által viselt hitel fenn­ma­radó tőke­rész­le­tét az Önkor­mány­zat átvál­lalja. Jelen­leg erre sem pénz­ügyi, sem jogi lehető­ség nincs, mivel 2006. októ­ber 1-je előtt az Önkor­mány­zat oly mér­ték­ben eladó­so­dott, hogy további hite­lek átvál­la­lá­sára egyelőre nincs lehető­ség. Reá­li­san 2015-ben áll­hat elő egy új hely­zet, azon­ban ahhoz egy továb­bi­ak­ban is raci­o­ná­lis, taka­ré­kos és adó­ság­ál­lo­mányt nem növelő önkor­mány­zati gaz­dál­ko­dásra van szük­ség, mint ami­lyen az elmúlt 4 évben megvalósult.

Sum­mázva: a képviselő-testület javas­la­taim segít­sé­gé­vel, bölcs elő­ké­szítő és a hely­ze­tet lénye­ge­sen jobb irányba terelő, a köz­ség érde­két hosszú­tá­von kép­vi­selő dön­té­sek által már biz­to­san jelentős anyagi ter­hektől men­tette fel a tele­pü­lés jelen­leg és a jövő­ben itt élő lakosságát.

Meg­ál­la­pít­ható tehát, hogy a lehető­sé­gek­hez képest min­den bizonnyal a leg­jobb meg­ol­dás szü­le­tett, melyre az alka­lom azért nyílt meg ebben az évben, mert az Önkor­mány­zat pénz­ügyi­leg erő­sö­dött, mivel a koráb­ban fel­vett hite­le­ket tör­lesz­tette a lakos­ság­gal közö­sen és újabb hosszú lejá­ratú hitel fel­vé­te­lére nem került sor. Fon­tos körül­mény volt továbbá az, hogy a vissza­vá­sár­lás csak közös meg­egye­zés­sel tör­tén­he­tett, mert az ere­deti szerző­dés sze­rint az egy­ol­dalú fel­mon­dás óri­ási köt­bér fize­té­sét rótta volna az önkor­mány­zatra. A leg­job­ban kivá­lasz­tott meg­ol­dást és annak idő­pont­ját az támasztja továbbá alá, hogy az elmúlt évek­ben első­sor­ban a köz­ség érde­keit szol­gáló érdemi, alter­na­tív javas­lat a hely­zet meg­ol­dá­sára vonat­ko­zóan (mely által a köz­ség tulaj­do­nába kerül­he­tett volna vissza az üze­mel­te­tés) nem érke­zett a képviselő-testület részére. Meg­je­gyezni kívá­nom, hogy a meg­ol­dás kere­sé­sé­nek rész­le­tei a nyil­vá­nos­ság előtt folya­ma­to­san ismer­tek voltak.

A 2006-os válasz­tá­sok után sokak szá­mára –az azt meg­előző hiá­nyos tájé­koz­ta­tás miatt– zava­ros ügyet a leg­jobb tudá­som sze­rint pró­bál­tam min­denki szá­mára vilá­gossá tenni úgy, hogy sem az elő­ké­szü­let­ben, sem a dön­tés­ho­zás­ban nem vet­tem részt, azon­ban a rész­ben ért­hető türel­met­len­ség miatt több, a tör­té­net­tel kap­cso­la­tos kri­ti­kát, eset­leg táma­dást is kap­tam, annak elle­nére is, hogy az ügyet sza­bály­szerű­ségi szem­pont­ból tör­ténő felül­vizs­gá­lat cél­já­ból az ille­té­kes állami szer­ve­ze­tek­nek is meg­küldte az önkor­mány­zat, melyek érdemi kifo­gást nem tet­tek. Min­dig igye­kez­tem arra figyel­mez­tetni azo­kat, akik türel­met­len­ked­tek, hogy a hig­gadt meg­ol­dá­sok kere­sése szük­sé­ges, amely során min­denki segít­sé­gére szá­mí­tok. Ezzel együtt min­den bizonnyal a kri­ti­kák egy része is előbbre vitte ezt a közös érde­ket szol­gáló, stra­té­giai célt és annak sikerességét.

 

Jászal­só­szent­györgy, 2010. június 13.

Üdvözlettel:

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.