Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Családsegítő Szolgálat

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Családsegítő Szolgálat

 

A Jász­sági Csa­lád­se­gítő és Gyer­mek­jó­léti Szolgálat

III. számú Szak­mai Központja

Jászal­só­szent­györ­gyi iro­dája

tevé­keny­sé­géről

A Jász­sági Csa­lád­se­gítő és Gyer­mek­jó­léti Szol­gá­lat a jász­ság 12 tele­pü­lé­sén, ezen belül Jászal­só­szent­györgy terü­le­tén is biz­to­sítja a csa­lád­se­gí­tést és a gyer­mek­jó­léti szol­gál­ta­tást .

Elér­hető­sé­günk:

Cím: Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a. (Pol­gár­mes­teri Hiva­tal épülete)

Csa­lád­gon­dozó: Pén­tek Mónika

Tele­fon­szám: 06–57/556–025
Mobil: 06–30/374–21-51

Ügy­fél­fo­ga­dási rend:

Hétfő:          8.00 — 16.00

Kedd:            nincs ügy­fél­fo­ga­dás /területen/

Szerda:         nincs ügy­fél­fo­ga­dás /területen/

Csü­tör­tök:   nincs ügy­fél­fo­ga­dás /területen/

Pén­tek:        8.00 — 12.00

Kik és milyen prob­lé­mák­kal for­dul­hat­nak a szolgálatunkhoz?

Bár­mely egyén és csa­lád éle­té­ben elő­for­dul­hat, hogy olyan prob­lé­má­val, élet­hely­zet­tel találja szembe magát , amellyel egye­dül nem tud megbírkózni.

Keres­sen fel minket,ha

  • prob­lé­má­já­val magára maradt és nem tud sen­kitől segít­sé­get kérni
  • csa­ládi, gyer­mek­ne­ve­lési és pár­kap­cso­lati prob­lé­mái vannak
  • nem tudja milyen ellá­tá­sokra jogo­sult, és ezek­hez hogyan jut­hat hozzá
  • mun­ka­he­lyet keres
  • elakadt hiva­ta­los ügye­i­nek intézésében
  • fel­vi­lá­go­sí­tásra, tájé­koz­ta­tásra van szüksége

Ha ismer olyan gye­re­ke­ket, csa­lá­do­kat, ahol prob­lé­mák van­nak, ahol gyer­mek veszé­lyez­te­té­séről van tudo­mása, kér­jük jelez­zen levél­ben, tele­fo­non vagy sze­mé­lye­sen szolgálatunknak!!!

Hozzászólások

Egy találat --> “Családsegítő Szolgálat”

  1. CSIBEM szerint:

    tele­fo­non mért nem lehet elérni az illetékest??

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.