Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

A Jászal­só­szent­györ­gyi Hely­tör­té­neti Kör 2012. már­cius 16-án ala­kult meg három lel­kes lokál­pat­ri­óta, Mar­ton Rita, Simon Károly és Luká­csi László kezdeményezésére.

A Kör célja a tele­pü­lés tör­té­nel­mé­nek, kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­nek meg­óvása. Ter­mé­szeti, tár­sa­dalmi érté­kek megőr­zése, meg­is­mer­te­tése. Hagyo­má­nyok ápo­lása, gaz­da­gí­tása. Műem­lék­vé­de­lem. Cél tehát a hagyo­mányőr­zés, hagyo­mány­te­rem­tés. Az előbbi a múlt tár­gyi emlé­ke­i­nek, írá­sos doku­men­tu­ma­i­nak gyűj­té­sét és hoz­zá­fér­hetővé téte­lét jelenti állandó kiál­lí­tá­son, az utóbbi a hely­tör­té­neti kuta­tó­mun­kán belül a régi szo­kás­vi­lág fel­fe­de­zé­sét és annak átörö­kí­té­sét célozza meg. Mind­ezek olyan prog­ra­mok, ren­dez­vé­nyek vagy akciók kere­tén belül való­sul­nak meg, melyek a jó közös­ség­hez való tar­to­zás élmé­nyét erő­sí­tik a Kör tag­sá­gá­ban és lehetővé teszik mások bekap­cso­ló­dá­sát a hely­tör­té­neti kuta­tásba. Több évti­ze­des hely­tör­té­neti kuta­tó­mun­ká­já­ért Luká­csi László és Simon Károly, hagyo­mányőr­zés­ben kifej­tett tevé­keny­sé­gü­kért Talált József és Találtné Kovács Erzsé­bet Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért Díj­ban részesült.

A Kör 2016-ban egye­sü­letté ala­kult Jászal­só­szent­györ­gyi Hely­tör­té­neti és Hagyo­mányőrző Egye­sü­let néven.

 

Az ala­pító tagok lét­száma: 27 fő

2020-ban a tagok lét­száma 118 fő

 

Tiszt­ség­vi­selők:          Simon Károly             elnök

Mar­ton Rita                titkár

Luká­csi László           jegyző

Blaha Zol­tánné           gaz­da­sági ügyintéző

Talált József               eme­ri­tus jászkapitány

Fajka József               online felelős

Major And­rás             szervező

később Fajka Józse­fet            Kis Béla

Major And­rást            Simon Ist­vánné          vál­totta fel.

 

Szék­hely:        5054 Jászalsószentgyörgy

Fő út 53/a

 

Levél­cím:        Simon Károly

5054 Jászal­só­szent­györgy

Dózsa Gy. út 17/a.

 

Tele­fon:           70/614‑0970

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.