Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Polgármesteri Hírlevél 2009/2.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Polgármesteri Hírlevél 2009/2.

Ked­ves Jászalsószentgyörgyiek!

Máso­dik, jelen hír­le­ve­lem célja, továbbra is az, hogy köz­sé­gün­ket érintő fon­to­sabb köz­ügye­inkről, önkor­mány­zati mun­ká­ról és dön­té­sekről minél több lénye­ges infor­má­ció eljus­son azok­hoz, akik szű­kebb hazán­kat alkot­ják, itt élnek Alsószentgyörgyön.

A képviselő-testület haté­kony együttmű­kö­dé­sé­vel és az Önök mun­ká­já­val, javas­la­ta­i­mon keresz­tül az elmúlt hóna­pok­ban is a köte­lező és önként vál­lalt fel­ada­ta­ink tel­je­sí­té­sé­vel egy élhetőbb tele­pü­lés meg­te­rem­té­sé­hez sok lépés­sel járul­tunk hozzá.

Tekin­tet­tel sike­res pályá­za­ta­inkra, vala­mint ered­mé­nyes gaz­dál­ko­dá­sunkra egy sor hasz­nos és jelentős fej­lesz­tést tud­tunk meg­va­ló­sí­tani, illetve elkez­deni a nyá­ron és egyre töb­ben, helyiek és vidé­kiek mond­ják, hogy köz­sé­günk épül, szépül.

Intéz­mé­nyek, ingat­la­nok fej­lesz­tése, kezelése

Júni­us­ban alá­ír­tam Varga Zol­tán önkor­mány­zati minisz­ter­rel a Tor­na­te­rem tető –és nyí­lá­szá­rói cse­ré­jére, vizes­blok­kok fel­újí­tá­sára, vala­mint aka­dály­men­te­sí­té­sére vonat­kozó támo­ga­tási szerző­dést. A köz­be­szer­zési eljá­rás ered­mé­nye­ként a mun­ká­la­to­kat a szol­noki szék­helyű Szol­tisz Kft. végzi. A fej­lesz­tés költ­sége csak­nem 21 mil­lió forint, mely­nek 80% –a pályá­zati for­rás. A pályá­za­ton való rész­vé­tel sike­res­sé­gét segí­tette Dr. Sze­ke­res Imre az Alsó-Jászság országgyű­lési kép­vi­selője. A fel­újí­tás meg­kezdő­dött, a beje­zés novem­ber 20-ra várható.

Augusz­tus 20-ára befe­jező­dött a Vadas park­ban talál­ható WC, vala­mint sport­öl­töző illetve a park reha­bi­li­tá­ci­ója. A mun­ká­la­tok során sok fel­aján­lást és tár­sa­dalmi mun­kát kapott az Önkor­mány­zat — melyet ezúton is köszö­nök min­den­ki­nek — ahhoz, hogy ilyen sike­re­sen tudja vissza­ál­lí­tani a par­kot ere­deti álla­po­tába. A II. Csa­ládi Nap 1200 érdeklődő­vel, szí­nes prog­ra­mok­kal került meg­ren­de­zésre, mely­nek kere­té­ben átadásra került a Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért Díj három, arra érde­mes sze­mély részére. A ren­dez­vény költ­sége 1,5 mil­lió Ft-ba került és sokan támogatták.

Befe­jező­dött a sze­mét­te­lep kör­nyé­ké­nek ren­de­zése, az igen nagy volu­menű terep­ren­de­zést a jász­la­dá­nyi szék­helyű GU-PO 97 Bt. végezte el. A terü­le­tet figye­lem­fel­hívó táb­lák, illetve állandó őrzés védi az újabb ille­gá­lis sze­mét­le­ra­kás ellen.

Rákó­czi úti iskola hom­lok­za­tá­nak reno­vá­lása a bal­la­gási ünnep­ségre befe­jező­dött, a meg­szé­pült hom­lok­zat szín­vi­lá­gát a peda­gó­gu­sok válasz­tot­ták. A fej­lesz­tés költ­sége 600 ezer Ft volt.

Az óvo­da­ve­zető és jóma­gam javas­la­tára az óvoda belső udva­rá­nak (térkő­csere) mun­ká­la­tai való­sul­tak meg a nyáron.

A kivi­te­lező Juhász Sán­dor egyéni vál­lal­kozó volt, részére 495.250.- Ft mun­ka­díj kifi­ze­tésre került, az anya­got az önkor­mány­zat biz­to­sí­totta. E mel­lett a nyári kar­ban­tar­tási mun­ká­la­tok kere­té­ben az óvo­dá­ban vala­mennyi cso­port­szoba (7 db) fal­fe­lü­le­te­i­nek javí­tása és két­szeri fes­tése való­sult meg. Az isko­lá­ban a nyári álta­lá­nos kar­ban­tar­tási mun­ká­la­tok mel­lett elké­szült az isko­la­ud­var rég­óta várt bőví­tése is.

Útfej­lesz­tés, híd­fel­újí­tás, járdaépítések

Határidőre befe­jező­dött a javas­la­tomra elő­ké­szí­tett bel­te­rü­leti utak jár­ha­tóvá tétele prog­ram III. üteme, 14.987.087.- Ft összeg került kifi­ze­tésre a helyi Jász-Terra Kft. részére. A mun­ká­la­tok­hoz kap­cso­ló­dóan meg­ol­dó­dott a Balassa és Micsu­rin utca víz­el­ve­ze­tése, 15 db víz­el­ve­zető cső cse­ré­jé­vel és elhe­lye­zé­sé­vel, mely össze­sen 232 ezer Ft+Áfa mun­ka­díj összegbe került. A beru­há­zás­sal csak­nem 2 kilo­mé­ter útsza­kasz lett jár­ható és köve­zett a Balassa, Micsu­rin, József Attila, Ifjú­ság, Pacsirta, Álmos utcákban.

Az önkor­mány­zat első ízben nagy erők­kel és ráfor­dí­tás­sal vett részt a kül­te­rü­leti föld­utak egyengetésében.

A rég­óta, több évti­zede várt, igen lerom­lott álla­potú Zagyva –híd fel­újí­tása meg­va­ló­sult. A híd meg­erő­sí­té­sén és ere­deti álla­potba hozá­sán túl esz­té­ti­ka­i­lag is meg­újult. A beru­há­zást a jász­be­ré­nyi szék­helyű Bak­tató Kft. végezte szak­ipari ter­vek alap­ján és műszaki ellenőr­zés mel­lett. A fej­lesz­tés 7 mil­lió Ft-os költ­sé­gét saját for­rás­ból biz­to­sí­totta az önkormányzat.

Javas­la­tomra az utóbbi idő­szak egyik leg­na­gyobb jár­da­fel­újí­tási prog­ram­ját indí­tot­tuk el a tele­pü­lé­sen, mely­nek ered­mé­nye­ként húsz hely­szí­nen össze­sen 2 km járda épül­het az ősszel és jövő tavasszal lakos­sági részvétellel.

Közös­ségi programok

Az idén (a Tor­na­te­rem fel­újí­tása miatt) egy hónap­pal koráb­ban szep­tem­ber 5-én került meg­ren­de­zésre szo­ká­so­san szín­vo­na­la­san, 160 fő rész­vé­te­lé­vel a Test­vérklu­bok Talál­ko­zója a helyi Nyug­dí­jas­klub és vezetője Kobela Tiborné Évike néni szer­ve­zé­sé­vel. A ren­dez­vé­nyen ven­dég volt töb­bek között Dr. Sze­ke­res Imre hon­vé­delmi minisz­ter, országgyű­lési kép­vi­selő aki támo­gatta a ren­de­zés költ­sé­geit, jelen volt még Palya Ist­ván Jász­ka­ra­jenő Pol­gár­mes­tere, vala­mint Vass Lajos Jász­ka­pi­tány és fele­sé­gem Szar­vákné Törő­csik Mira­bella is tisz­te­le­tét tette a sok szí­nes pro­duk­ciót is fel­vo­nul­tató eseményen.

Az Ifjú­sági Egye­sü­let ötle­tes, szó­ra­koz­tató prog­ra­mok­kal sport­na­pot szer­ve­zett szep­tem­ber 19-én a meg­újult Vadas­park­ban, melyet támogattunk.

Mél­tóbb kegye­leti hely

Biz­to­san sokan ész­lel­ték, hogy a temető nagy vál­to­zá­so­kon megy keresz­tül és talán soha nem látott erők moz­dul­tak annak érde­ké­ben, hogy elhunyt hoz­zá­tar­to­zó­ink mél­tóbb kör­nye­zet­ben nyu­god­has­sa­nak. A Képviselő-testület vál­la­lá­sá­nak köszön­hetően, az önkor­mány­zat a jövő­ben az egy­házi tulaj­donú temető fenn­tar­tá­sá­hoz az átlag­nál nagyobb mér­tékű hoz­zá­já­ru­lá­sá­val látja el a köz­te­met­ke­zési feladatát.

Meg­je­gyezni kívá­nom hogy, ha csak jogi­lag sze­ret­tük volna tel­je­sí­teni fel­ada­tun­kat, akkor egy új, lénye­ge­sen kisebb köz­te­mető lét­re­ho­zá­sá­val kisebb fenn­tar­tási költ­ség­gel meg­te­het­tük volna, azon­ban élet­szerűbb­nek lát­tuk „tör­té­nelmi” (hiszen ide temet­kez­tek eddig) temető fenn­tar­tá­sá­nak tel­jes átvál­la­lá­sát, mely nagy­részt elha­nya­gol­tan és rossz kerí­tés­sel, jár­dák­kal, kor­szerűt­len rava­ta­lo­zó­val került átadásra.

A fenn­tar­tási fel­ada­to­kért az önkor­mány­zat­nak a temetőből bevé­tele nem kelet­ke­zik. Az egy­ház­nál lehet a sír­he­lye­ket meg­vál­tani és szin­tén az egy­ház végez­teti vál­lal­kozó által a temet­ke­zési szol­gál­ta­tást. Több száz köb­mé­ter sze­mét fel­szá­mo­lása tör­tént meg, és négy fő köz­mun­kás két hónapja végzi a park­gon­do­zást, mely­nek össz­költ­sége eddig 1 mil­lió forintba került.

Szó­val a lényeg az, hogy a temető több évti­ze­des ügye meg­ol­dódni lát­szik és lépésről-lépésre méltó kegye­leti hellyé vál­hat. Ugyan­ak­kor köszö­net és tisz­te­let azok­nak, akik eddig „a nehéz idők­ben” bár­mely módon segí­tet­ték a temető ügyét.

Újabb sike­res pályázatok

Az isko­lá­val közö­sen két sike­res pályá­za­ton vet­tünk részt. Az egyik: az Okta­tási és Kul­tu­rá­lis Minisz­té­rium 2.106.000.- Ft-ot ítélt meg részünkre, tovább­kép­zés és minő­ség­irá­nyí­tás cél­já­ból. A másik: a len­gye­lek­kel való kap­cso­lat­tar­tá­sunkra vonat­kozó Tem­pus Köz­ala­pít­vány által kiírt Come­nius prog­ramra vonat­ko­zóan pályá­za­tunk­kal 18 ezer eurót, kb. 4,5 mil­lió Ft-ot nyer­tünk, fon­tos elmon­dani, hogy a peda­gó­gu­sok igen sokat tevé­keny­ked­tek érte.

Sike­ren pályá­zott az Önkor­mány­zat a térfigyelő-rendszer II. üte­mé­nek kiépí­té­sére, mely a köz­ségbe „bejövő utak” és dűlőu­tak tér­fi­gyelő kame­rák­kal tör­ténő meg­fi­gye­lé­sére irá­nyul. A további 7 db kamera kihe­lye­zése és a rend­szer fej­lesz­tése mint­egy 8,5 mil­lió forintba kerül,mely­nek 75 %-a pályá­zati forrás.

A napok­ban kap­tuk a jó hírt, hogy a Vidék­fej­lesz­tési Hiva­tal a falu­köz­pont további fej­lesz­té­sére, (sétá­nyok, par­ko­ló­he­lyek fel­újí­tása) vala­mint a Piac­tér átala­kí­tá­sára (új üzlet, szo­ci­á­lis blokk eláru­sító helyek épí­tése) össze­sen 32 mil­lió forint támo­ga­tás ítélt meg sike­re­sen benyúj­tott uniós pályá­za­tunk eredményeként.

Köz­biz­ton­sá­got javító lépések

Nap­ja­ink­ban sokat hal­lunk a köz­biz­ton­ság hely­ze­té­nek orszá­gos rom­lá­sá­ról, nem ok nél­kül. A prob­léma oka össze­tett és annak meg­ol­dása nem­csak raj­tunk múlik, hanem pél­dául az aktu­á­lis kor­mány­za­ton (pl. rendőr­ség haté­ko­nyabbá tétele, jog­sza­bá­lyok vissza­tar­tóbbá vál­toz­ta­tása, szi­go­rí­tása), azon­ban ren­del­ke­zésre álló esz­kö­ze­ink­kel min­dent el fogunk követni annak érde­ke­ben, hogy az itt élők minél inkább érez­hes­sék a védel­met a tár­sa­da­lom­ban nem beil­lesz­kedni szán­dé­kozó bűnözők­kel szemben.

A mun­kát a fen­tiek érde­ké­ben óri­ási ütem­ben meg­kezd­tük. Sike­res pályá­za­tot nyúj­tot­tunk be az Igaz­ság­ügyi és Ren­dé­szeti Minisz­té­ri­um­hoz 2 fő tele­pü­lésőr fog­lal­koz­ta­tá­sára, vala­mint további 1 fő tele­pü­lésőr a köz­fog­lal­koz­ta­tás­ban segíti majd a köz­rend fenn­tar­tá­sát. Tovább növeli a tele­pü­lésőr­ség­hez fűződő pozi­tív remé­nye­in­ket, hogy több­sé­gük rendőri pályán dol­go­zott és rálá­tása van a bűnözői szo­ká­sokra és a bűne­se­tek meg­elő­zé­sére. Mezőőri szol­gá­la­tunk­hoz újabb mezőőr került kine­ve­zésre pályá­zat útján a képviselő-testület válasz­tása sze­rint, mindez úgy, hogy a mezőőri járu­lék fize­té­sét meg­szün­tet­tük, illetve a szol­gá­lat működ­te­tése nem köte­lező önkor­mány­zati fel­adat. Így össze­sen 7 fő (2 mezőőr, 3 tele­pü­lésőr, 1–2 rendőr ) fogja első­sor­ban, hiva­tá­so­san vigyázni a ren­det és az itt élő embe­rek nyugalmát.

A bűnö­zés mint jelen­ség, min­den bizonnyal ezektől nem fog meg­szűnni, azon­ban gon­dol­junk bele, mi lenne ha nem fej­lesz­te­nénk saját appa­rá­tu­sun­kat önként vál­lalva, hiszen azért jegyez­zük meg, a rend fenn­tar­tása alap­vetően nem az önkor­mány­zat, hanem a rendőr­ség feladata.

Enged­jék meg, hogy a Pol­gárő­ségről is írjak. A Pol­gárőr­ség önkén­tes tevé­keny­sé­gére továbbra is szá­mí­tunk és támo­gat­juk a szer­ve­ze­tet, azon­ban úgy érzem, itt az alka­lom, hogy tele­pü­lés­ve­zető­ként meg­kö­szön­jem min­den valaha is, az elmúlt két évti­zed­ben szol­gá­la­tot tel­je­sítő szent­györ­gyi pol­gárőr fára­do­zá­sát és sza­bad­ide­jé­nek fel­ál­do­zá­sát, hiszen bűn­meg­elő­zés szem­pont­já­ból a tár­sa­dalmi mun­ká­juk során eddig sok­kal keve­sebb hiva­tá­sos segít­ségre szá­mít­hat­tak, mint most a tele­pü­lésőr­ség működésével.

Hír­le­ve­lembe most ennyi fért, további infor­má­ci­ó­val a képviselő-testület tag­ja­i­val állunk ren­del­ke­zésre, sze­re­tet­tel hívom és várom Önö­ket foga­dó­órámra és a kép­vi­selő tes­tü­let üléseire.

Leg­kö­ze­lebbi talál­ko­zá­sun­kig min­den alsó­szent­györ­gyi pol­gár­nak kívá­nok sok erőt és jó egészséget!

Jászal­só­szent­györgy, 2009. októ­ber 30.

Üdvözlettel:

Szar­vák Imre

polgármester