Váltás az akadálymentes változatra VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Növény– és Talaj­vé­delmi Igazgatósága

V É D E K E Z É S I  F E L H Í V Á S

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor­mány­hi­va­tal Növény– és Talaj­vé­delmi Igaz­ga­tó­sága Káro­sító Diag­nosz­ti­kai Osz­tá­lya sárgatál-csapdákat működ­tet repce kár­tevők meg­je­le­né­sé­nek elő­re­jel­zé­sére. A kihe­lye­zett csap­dák már­cius 12-e óta fog­ják a repce-szárormányos és a nagy rep­ce­or­má­nyos egye­deit, vala­mint már rep­ce­fény­bo­ga­ra­kat is. Tekin­tet­tel az elkö­vet­kező napokra elő­jel­zett jelentős fel­me­le­ge­désre (+ 16–17 °C), vár­ható a kár­tevők töme­ges bete­le­pe­dése a rep­ce­táb­lákra. Az ered­mé­nyes véde­ke­zés idő­pont­já­nak meg­ha­tá­ro­zása érde­ké­ben java­sol­juk min­den gaz­dál­ko­dó­nak a rep­ce­ve­té­sek folya­ma­tos vizs­gá­la­tát. A fertő­zés meg­ál­la­pí­tá­sára a sár­ga­szín csap­dák mel­lett leg­al­kal­ma­sabb esz­köz a fűháló, ennek hiá­nyá­ban a növé­nyek átvizs­gá­lása. Fűhá­ló­zás ese­tén, amennyi­ben 10 háló­csa­pás­ban 10–20 db, vagy növény­vizs­gá­lat ese­tén négy­zet­mé­te­ren­ként 1–2 db ormá­nyos talál­ható, a kár­tevők elleni véde­ke­zés indokolt.

 

Fel­hív­juk továbbá a gaz­dál­ko­dók figyel­mét, hogy az őszi búzá­ban az enyhe tél miatt nagy mennyi­ség­ben telel­tek át a sár­ga­rozsda fertő­zést okozó sza­po­rító kép­le­tei, már meg­ta­lál­ha­tóak a spo­ru­láló tele­pek is az állo­má­nyok­ban. A kór­oko­zó­nak ked­vező idő­já­rás ese­tén (hűvös, csa­pa­dé­kos idő­já­rás) szá­mí­tani kell az elmúlt évi­hez hasonló jár­vány­szerű fel­lé­pésre. Készül­je­nek a sár­ga­rozsda elleni véde­ke­zésre már az első per­me­te­zés alkalmával!

 

A mezei pocok állo­mány szin­tén a tava­lyi­hoz hasonló veszéllyel fenye­get. Az átte­lelt állo­mány egész­sé­ges, jól fej­lett, hama­ro­san a sza­po­ro­dá­suk is meg­kezdő­dik. Jelen­leg még jól fel­lel­hetők a mezei pocok fertő­zési gócok (nem takarja a növény­zet), ered­mé­nye­sen lehet véde­kezni. Amennyi­ben 100 m2–en beta­po­sott jára­tok közül 3–4 járat „kifúr”, úgy már indo­kolt a védekezés.

 

Szak­mai segít­sé­gért, taná­csért for­dul­ja­nak növény­or­vos­hoz, felső­fokú vég­zett­ségű növény­vé­delmi szak­em­be­rek­hez. A keze­lé­se­ket a készít­mé­nyek hasz­ná­lati előí­rása sze­rint körül­te­kintően, a hasz­nos élő­szer­ve­ze­te­ket óvva végez­zék el.

 

 

Szol­nok, 2015. 03. 18.

 

Holló László sk.

igaz­gató     

 

 

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.