Váltás az akadálymentes változatra Beszámoló az Erzsébet malomban tartott rendezvényről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Beszámoló az Erzsébet malomban tartott rendezvényről

A Jászal­só­szent­györ­gyi Hely­tör­té­neti Kör a meg­újult exk­lu­zív Erzsé­bet Malom­ban tar­totta évzáró ren­dez­vé­nyét pén­te­ken. A közös­sé­get meg­tisz­telte jelen­lé­té­vel Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter, vala­mint a tag­ként is aktí­van köz­remű­ködő Talált József eme­ri­tus jász­ka­pi­tány, fele­sé­gé­vel Erzsi­ké­vel. Simon Károly elnök köszöntő gon­do­la­tai után Szar­vák Imre rész­le­te­sen ismer­tette a malom fel­újí­tá­sá­nak főbb moz­za­na­tait és a hasz­no­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos elkép­ze­lé­se­ket, bein­dítva köz­ben szem­lél­te­tés­ként az őrlőszerkezetet.


Az elha­nya­golt álla­potú mal­mot – mely a temp­lom után a tele­pü­lés leg­ré­gebbi épít­mé­nye – az önkor­mány­zat meg­vá­sá­rolta, s egy ered­mé­nyes pályá­zat­nak köszön­hetően fél év alatt impo­záns épü­letté vará­zsolta. A közel ötven mil­lió forin­tos beru­há­zásra mél­tán büszke Jászal­só­szent­györgy. Jelentő­sége Jászal­só­szent­györ­gyön jóval túl­mu­tat, a Jász­ság egyik ide­gen­for­galmi von­ze­re­jét is jelenti, mely a jövő­ben rend­sze­res nyitva tar­tás­sal várja a látogatókat.

Az ere­deti funk­ci­ó­já­ban megőr­zött egyik tar­tó­osz­lop régi idők tanúja, erről árul­ko­dik a bele­vé­sett 1825-ös dátum. Az alsó és a felső szint egy­aránt száz­húsz négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű, ötven-hatvan fős ren­dez­vé­nyek lebo­nyo­lí­tá­sára kivá­lóan alkal­mas. Lako­dal­mak cél­jára máris van­nak lefog­lalt idő­pon­tok. Emlí­tést érde­mel a han­gu­la­tos, ezer lég­köb­mé­tert fel­fű­teni képes kan­dalló, mely a pol­gár­mes­ter köz­vet­len irá­nyí­tá­sá­val készült.

Az orszá­go­san jegy­zett mal­mok sorá­ban elfo­gult­ság nél­kül az elsők között emlí­tendő mind mére­té­ben, mind pedig meg­je­le­né­sé­ben. Külön­le­gessé teszi, hogy hely­re­ál­lít­tat­tuk az őrlő­szer­ke­ze­tet, vala­mint az, hogy ren­dez­vény­ház­ként fog működni” – fog­lalta össze a pol­gár­mes­ter. A malom tör­té­neti és épí­té­szeti leírása Luká­csi László hely­tör­té­neti kutató igé­nyes mun­ká­ját dicséri. A kiala­kí­tásra váró „molnár-szoba” beren­de­zé­sé­ben a Hely­tör­té­neti Kör is aktív sze­re­pet vállal.

Mar­ton Rita, a Hely­tör­té­neti Kör tit­kára vetí­tett képes rész­le­tes beszá­mo­lót ter­jesz­tett elő a kuta­tás, az adatgyűj­tés, az isme­ret­ter­jesz­tés és a ren­dez­vény­szer­ve­zés terü­le­tén elvég­zett éves mun­ká­ról. Tevé­keny­sé­gükről Szar­vák Imre is őszinte elis­me­rés­sel szólt. Szeb­ben és kife­jezőb­ben aligha lehetne ezt meg­fo­gal­mazni, mint aho­gyan tette: „Köszö­nöm, hogy van­nak Önök”.

Fel­adat­vál­la­lá­suk köréből a közel­jövő­ben kiemel­ke­dik a Jász Világ­ta­lál­kozó szer­ve­zé­sé­ben való köz­remű­kö­dés. A Világ­ta­lál­ko­zó­ról szólva Szar­vák Imre kiemelte, hogy a falu az egy­sé­ges meg­je­le­nés­ben kíván újat hozni, mely­hez hoz­zá­tar­to­zik a szol­gál­ta­tók igé­nyes kivá­lasz­tása is. „Han­gu­la­tot igyek­szünk terem­teni. Azt sze­ret­nénk, hogy az ide­lá­to­ga­tók­ban az az érzés marad­jon meg, hogy bár kis tele­pü­lés volt a szer­vező, mégis külön­le­ges hatá­sok érték, melye­ken belül kiemel­ke­dik a jász öntu­dat erő­sí­tése és a jász hagyo­má­nyok ápolása.”

Szerző: Nagy Katalin

For­rás: www.berenycafe.hu

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.