Váltás az akadálymentes változatra 42,5 millió forintból újult meg a Vízimalom | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.06.25
Vilmos

42,5 millió forintból újult meg a Vízimalom

A 11/2013. (III.5.) VM ren­de­let alap­ján a Közép-Tisza-Zagyva Vidék­fej­lesz­tési Egye­sü­let a jászal­só­szent­györ­gyi Sport Hor­gász Egye­sü­let, a KÖZÖLD Ala­pít­vány és a Ken­gyel Köz­ségi Önkor­mány­zat közö­sen 2013. novem­be­ré­ben pályá­za­tot nyúj­tott be “Madá­rIDŐ” cím­mel. A pro­jekt jászal­só­szent­györ­gyi részét önkor­mány­za­tunk koordinálta.

Épí­tési enge­dé­lyes tevé­keny­ség kere­té­ben az 1825-ben épült jászal­só­szent­györ­gyi Erzsé­bet malom fel­újí­tá­sá­val, ere­deti álla­po­tá­nak és funk­ci­ó­já­nak vissza­ál­lí­tá­sá­val egy­idejű­leg madár­meg­fi­gyelő hely kerül kiala­kí­tásra, ezzel egy új funk­ciót is adva a tele­pü­lés egyik jelentős épí­tett kul­tu­rá­lis értékének.

 

A pályá­zat elbí­rá­lása után köz­be­szer­zési eljá­rás lefoly­ta­tása követ­ke­zett, majd a nyer­tes vál­lal­kozó, a Jász­me­tál 2000 Kft. 2014. július 10-én neki­lá­tott az épí­tési mun­ká­la­tok­nak. A pro­jekt műszaki átadása 2014. decem­ber 15-én meg­tör­tént. A tele­pü­lés egy szín­vo­na­las műem­lék jel­legű épü­let­tel gaz­da­go­dott, amelyre mél­tán lehet büszke min­den jászal­só­szent­györ­gyi lakos.

Az önkor­mány­zati tulaj­don­ban lévő, fel­újí­tott Erzsé­bet malom és kör­nye­zete a nap­ja­ink­ban egyre nagyobb figye­lem­nek örvendő öko­tu­risz­ti­kai att­rak­ciók szín­vo­na­las főszín­te­révé válhat.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.