Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

Tájékoztató

Tájé­koz­tató az eboltásról

A veszett­ség elleni véde­ke­zés rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról szóló 164/2008.(IIX.20.) FVM ren­de­let 4. §(1) sze­rint tájé­koz­ta­tom Jászal­só­szent­györgy köz­ség lakos­sá­gát, hogy az állat­tartó köte­les min­den három hóna­pos­nál idő­sebb ebet veszett­ség ellen saját költ­sé­gén beoltatni:

  • ha az eb a három hóna­pos kort elérte,
  • az első oltást követően hat hóna­pon belül,
  • ezt követően évenként.

Az oltás tör­tén­het állat­or­vosi ren­delő­ben, az állat­tartó kéré­sére az állat­tar­tás helyén, az enge­dé­lye­zett összeve­ze­tett oltási helyszínen.

Az összeve­ze­tett oltás díja eben­ként 3.000,- Ft.

Oltani csak chip­pel már meg­je­lölt ebet lehet.

Az oltás­kor az elmúlt évi, sor­szám­mal ellá­tott ebol­tási bizo­nyít­vá­nyo­kat hoz­zák maguk­kal. A 164/2008. (XII.20.) FVM ren­de­let előí­rása alap­ján az elve­szett sor­szá­mo­zott oltási iga­zol­ványt pótolni kell, ennek az újon­nan kiál­lí­tott oltási könyv­nek a díja: 200,- Ft.

A 81/2002 (IX.4.) FVM ren­de­let 8. §(2) bekez­dése sze­rint a veszett­ség elleni immu­ni­zá­lás­sal egy­idejű­leg köte­lező az ebek féreg­hajtó szer­rel való keze­lése is. A féreg­te­le­ní­tés díja az eb test­tö­me­gétől függően 10kg-onként 100,- Ft költ­sé­get jelent.

Ház­hoz hívás ese­tén kiszál­lási díj kerül felszámításra.

A tulaj­do­nos aki a veszett­ség elleni oltás alól elvonja ebét sza­bály­sér­tést követ el, amely 50.000,- Ft pénz­bír­ság­gal sújt­ható és az állat kiir­tá­sát vonja maga után.

Az ebol­tás helye és időpontja:

2013. szep­tem­ber 07. szombat

7–11-óráig Köz­ség­háza

2013. szep­tem­ber 09. hétfő

15–17 óráig Tüzéptelep

2013. szep­tem­ber 11. szerda

15–17 óráig Déli­báb ABC

2013. szep­tem­ber 12. csütörtök

15–17 óráig Takar­mány bolt Rákó­czi út

Pótol­tás idő­pontja: 2013. szep­tem­ber 14.

8–10 óráig Községháza

dr. Kovács Kor­nél sk.

jegyző

Ez évben ebössze­írást vég­zünk, mely­nek for­ma­nyom­tat­vá­nyát az alábbi lin­ken éri el:  EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

A kinyom­ta­tott, kitöl­tött űrla­po­kat a Pol­gár­mes­teri Hiva­talba, szep­tem­ber 15-ig kér­jük leadni.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.