Váltás az akadálymentes változatra Európa kupa Tökölön | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.01.19
Sára, Márió

Európa kupa Tökölön

Euró­pai Kupa eredmények!

A magyar Kempo Szö­vet­ség által ren­de­zett Eb-én a Jász Kempo Karate Klub 10 fővel vett részt ezen a meg­mé­ret­te­té­sen, amely­nek Tököl városa adott ott­hont. Öt ország és több mint 300 ver­senyző mér­hette össze a tudá­sát három napos ren­dez­vé­nyen. A csa­pat nem a tőlük elvár­ható for­má­ját hozta ezen a hét­vé­gén. A klub edzője Cseh Róbert a három­napi uta­zás közti kevés pihenő­nek tudatja ezt a meg nem szo­kott ered­ményt. Ugyanis ezen a hét­vé­gén volt a nagy hava­zás és más­fél órás út így köz­zel 3 órásra sike­re­det. Így napi közel 6 órás oda-vissza uta­zás mel­lett 4–5 órát tud­tak aludni a sportolók.

Egye­dül Lan­tos Renáta hozta a for­má­ját a csa­pat­ból! A maku­lát­lan sze­rep­lé­sé­vel ugyanis három ver­seny­szám­ból 3 arany­ér­met szer­zett. A Full­kon­tact küz­del­mek­ben az első ellen­fe­lét 28 másod­perc, a máso­di­kat 37 másod­perc és a döntő­ben a női utcai harc baj­no­kát 43 másod­perc alatt fel­adásra kény­sze­rít­tette. Hamar Lajos chi­kare küz­de­lem­ben és önvé­de­lem­ben dobogó leg­felső fokára áll­ha­tott fel, míg puszta kezes küz­de­lem­ben a negye­dik helyért járó okle­ve­let vehette át. Hor­váth Tamás és Kor­mos Dávid Chi­kare küz­de­lem­ben bronz­ér­met kap­tak a ren­dezőktől, míg Gajda Ist­ván Light contct küz­de­lem­ben tehette meg ugyan­ezt. Kes­keny Amb­rus és Male­e­nok Nata­nay küz­de­lem­ben szinte csak ép hogy lecsúsz­tak a dobo­gó­ról, ugyanis a negye­dik helyen zár­ták be a ver­senyt. Cseh Róbert Chi­kare küz­de­lem­ben az ukrán baj­nok­tól szen­ve­dett vere­sé­get, míg knock down­ban a Román válo­ga­tott mögött, vehette át az ezüst érmét. Pén­tek Dániel és Filip­csei Oli­vér az erős induló mezőny­nek köszön­hetően az elő­döntők­ben elvéreztek.

A klub külön köszö­net­tel tar­to­zik a Jászal­só­szent­györ­gyi önkor­mány­zat­nak, aki a kis busszal, támo­gatta a csa­pat uta­zá­sát. Vala­mint köszö­net­tel tar­toz­nak a kis lét­számú szur­koló bri­gád­nak is, akik elkí­sér­ték őket a ran­gos eseményre.


Cseh Róbert

Hozzászólások

Egy találat --> “Európa kupa Tökölön”

  1. Sportkedvelo szerint:

    Nem kis ered­mény a fiúk­tól! Lát­tam őket bemu­ta­tózni a falu­na­pon de nem gondoltam,hogy ennyire ügye­sek. További sok sikert!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.