Váltás az akadálymentes változatra TÁJÉKOZTATÓ a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2021.05.08
Mihály

TÁJÉKOZTATÓ a mikro-, kis– és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A koronavírus-világjárvány nem­zet­gaz­da­sá­got érintő hatá­sá­nak eny­hí­tése érde­ké­ben szük­sé­ges egyes intéz­ke­dé­sekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. ren­de­let alap­ján a mikro-, kis– és közép­vál­lal­ko­zás­nak minő­sülő vál­lal­ko­zók­nak a 2021. évben, az adott elő­leg­fi­ze­tési idő­pont­ban ese­dé­kes — a Htv. sze­rint beval­lott és a 2021. évben az önkor­mány­zati adó­ren­de­let sze­rinti adó­mér­ték­kel beval­landó — adó­el­ő­leg 50 szá­za­lé­kát kell az egyes ese­dé­kes­ségi idő­pon­tok­ban meg­fi­zetni, ha erre vonat­ko­zóan nyi­lat­ko­za­tot tesz­nek.
A rész­le­tek a mel­lé­kelt doku­men­tum­ban olvas­ha­tóak: PDF

Innen letölt­hető a doku­men­tum!


 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.