Váltás az akadálymentes változatra Integrált Mobil ügyfélszolgálat (Kormányablak busz) menetrend 2020. október 09 | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Integrált Mobil ügyfélszolgálat (Kormányablak busz) menetrend 2020. október 09

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor­mány­hi­va­tal Mobi­li­zált Kor­mány­ab­lak Ügy­fél­szol­gá­la­tá­nak (Kor­mány­ab­lak busz)

ügy­fél­fo­ga­dás hely­szí­nei és időpontjai:

2020. októ­ber 09. (péntek)

Zagy­va­ré­kas:                     08:00 – 09:30

Zagy­va­ré­kas, Pol­gárőr­ség épü­lete előtti par­koló (Sza­bad­ság tér)

Jászal­só­szent­györgy:        10:15 – 11.45

Jászal­só­szent­györgy, Falu­ház és Könyv­tár közötti terü­let (Fő út 70/B)

János­hida:                          12:15 – 13:45

János­hida, Falu­ház (Fő út 26.)

Intéz­hető ügyek köre:

 • Sze­mély­azo­no­sító iga­zol­vánnyal kap­cso­la­tos ügyintézés
 • Lak­cím­kár­tyá­val kap­cso­la­tos ügyintézés
 • Vezetői enge­déllyel (jogo­sít­vánnyal) kap­cso­la­tos ügyintézés
 • Par­ko­lási iga­zol­vánnyal kap­cso­la­tos ügyintézés
 • Diáki­ga­z­ol­vány igény­lé­sé­hez szük­sé­ges NEK adat­lap felvétele
 • Ügy­fél­kapu regisztráció
 • Tulaj­doni lap­pal kap­cso­la­tos ügyintézés
 • Meg­ha­tal­ma­zás illetve tör­vé­nyes kép­vi­se­leti jogo­sult­ság Elekt­ro­ni­kus Egész­ség­ügyi Szol­gál­ta­tási Tér­ben rögzítése
 • Erköl­csi bizo­nyít­vány igény­lé­sé­vel kap­cso­la­tos ügyindítás
 • A biz­to­sí­tott sze­mé­lyek ese­té­ben Euró­pai Egész­ség­biz­to­sí­tási Kár­tya kiállítása
 • A biz­to­sí­tott sze­mé­lyek ese­té­ben TAJ kár­tya másod­la­tá­nak kiadása
 • Infor­má­ció­szol­gál­ta­tás kor­mány­ab­lak és szo­ci­á­lis igaz­ga­tási ügyek­ben vala­mint álta­lá­nos ügyekben
 • Kérel­mek átvé­tele és továb­bí­tása a hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­kező hatósághoz

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.