Váltás az akadálymentes változatra VÁLTOZÁS!!! FELHíVÁS 65 ÉV FELETTI LAKOSAINK RÉSZÉRE!!! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

VÁLTOZÁS!!! FELHíVÁS 65 ÉV FELETTI LAKOSAINK RÉSZÉRE!!!

Tisz­telt Szentgyörgyiek!

Arra kérek min­den szép­korú lako­sun­kat, hogy vál­lal­ják fel az ott­hon tar­tóz­ko­dást, ne hagy­ják el lakó­he­lyü­ket! Rájuk a koro­na­ví­rus külö­nö­sen veszélyes!

A mai napon arról ren­del­kez­tem, hogy, az 70 év felet­ti­e­ken túl már a 65 éves és az feletti korú sze­mé­lyekre is kiter­jeszt­jük szolgáltatásunkat!

A házi­or­vo­so­kat igény ese­tén tele­fo­non keres­sék ren­de­lési időben!

 Amennyi­ben a 65. élet­évét betöl­tött sze­mély vál­lalja az ott­hon tar­tóz­ko­dást és erről az önkor­mány­za­tot tájé­koz­tatja, az ellá­tás­ról való gon­dos­ko­dás a tele­pü­lési önkor­mány­zat pol­gár­mes­te­ré­nek feladata.

A szol­gál­ta­tás (pl. élel­mi­szer, gyógy­szer, egyéb beszer­zése) sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­le­i­nek meg­szer­ve­zé­séről intéz­ked­tem, így a jel­zett sze­mé­lyek­nek ez a lehető­ség nyitva áll, ha kérik és más módon nem tud­ják meg­ol­dani. A szol­gál­ta­tás ingye­nes, azon­ban a meg­vá­sá­rolt áru­kat ter­mé­sze­te­sen meg kell téríteni!

A szol­gál­ta­tás hét­köz­nap 8:00–16.00 óráig kér­hető, mely­nek rész­le­te­iről az igénylők az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kap­nak tájékoztatást:

Tel: 06–30-621‑1946 és 06–70-328‑4522

Email: juti1971@gmail.com

zsoldinegt@freemail.hu

Bát­ran élje­nek a lehető­ség­gel! Vigyáz­zunk egymásra!

 

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.