Váltás az akadálymentes változatra PÁLYÁZATI FELHíVÁS PIAC ÜZEMELTETÉSÉRE | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

PÁLYÁZATI FELHíVÁS PIAC ÜZEMELTETÉSÉRE

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete a .167/2019. (XI. 28.) KT hatá­ro­zata alap­ján pályá­zat (egy for­du­lós nyil­vá­nos ver­seny­tár­gya­lás) kiírá­sá­ról dön­tött önkor­mány­zati ingat­lan hasz­no­sí­tásra az aláb­biak szerint:

 1. A ver­seny­tár­gya­lás kiíró­já­nak neve, szék­he­lye: Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.
 1. A ver­seny­tár­gya­lás nyil­vá­nos, egy for­du­lós, alter­na­tív aján­lat nem tehető.
 1. A vagyon­tárgy meg­ne­ve­zése: köz­ségi piac
 1. Az ingat­lan fek­vése: 5054 Jászal­só­szent­györgy, 2 hrsz.
 1. Az ingat­lan terü­lete: 855 m2
 1. A hasz­no­sí­tás módja: bér­leti szerző­dés üze­mel­te­tés céljából
 1. A bérlő feladata:

- a piac­tér és WC rend­sze­res taka­rí­tása, tisz­tán tar­tása naponta, 17.00 óráig,

- a hul­la­dék naponta tör­ténő összegyűj­tése, piac­na­po­kon (kedd, csü­tör­tök, vasárnap)13.00 óráig,

- a piac­tér és körül­vevő jár­dák hó elta­ka­rí­tása és síkos­ság mentesítése,

- a WC tisz­ta­sági fes­tése és fertőtlenítése,

- az eláru­sító asz­ta­lok tisz­tán tar­tása, karbantartása

- Rákó­czi úti árok és füves terü­le­tek fűnyírása,

- min. 2 db sze­mét­tá­roló elhelyezése

 1. Az elbí­rá­lásra vonat­kozó szempontok:

A meg­aján­lott leg­ma­ga­sabb bér­leti díj összege. A leg­ala­cso­nyabb bér­leti díj: 55.000.-. Ft +ÁFA/hó. Több azo­nos                              pályá­zat ese­tén a nyer­test a kiíró sor­so­lá­son választja ki, amennyi­ben a pályá­zók között nem szü­le­tik egyezség. 

 1. A nyílt ver­seny­tár­gya­lá­son bár­mi­lyen gaz­dál­kodó szer­ve­zet (egyéni vál­lal­kozó, gaz­da­sági tár­sa­ság) részt vehet.
 2. Kiíró a pályá­zók részére egy alka­lom­mal elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján biz­to­sítja az ingat­lan meg­te­kin­té­sé­nek lehető­sé­gét. A szán­dé­kot sze­mé­lye­sen vagy tele­fo­non Bathó-Szarvák Mónika ügy­in­téző­nél kell beje­len­teni. A hely­színi szemle során pályázó aján­la­tot nem tehet.
 3. A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak módja, helye, határ­ideje: A magyar nyel­ven elké­szí­tett pályá­za­tok zárt borí­ték­ban „Jászal­só­szent­györgy, köz­ségi piac üze­mel­te­tése” meg­je­lö­lés­sel 2020. január 20-án 10.00 óráig nyújt­ha­tók be Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat­hoz. Pos­tára adás­nál ez idő­pon­tig a pályá­zat­nak be kell érkeznie.
 4. Az aján­lati kötött­ség a bér­leti szerző­dés meg­kö­té­séig tart.
 5. A pályá­zat fel­bon­tá­sá­nak helye, ideje: 2020. január 23. 15.00 óra Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal föld­szinti tanács­ko­zó­terme, Pénz­ügyi Bizott­ság ülése.
 6. A ver­seny­tár­gya­lás helye, ideje: 2020. január 23. 15.30 óra Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal föld­szinti tanács­ko­zó­terme, Pénz­ügyi Bizott­ság ülése
 7. A pályá­zat­nak az aláb­bi­a­kat kell tar­tal­maz­nia:                                                                                                                                                                          –A pályázó nevét, lakcím/székhelyét, adóazonosító/adószámát,

- A ver­seny­tár­gya­lá­son részt vevő sze­mély azo­no­sító ada­tait, kép­vi­se­leti jogo­sult­sá­gát (cég­ki­vo­nat, alá­írási cím­pél­dány, meg­ha­tal­ma­zás, stb.)

- A meg­aján­lott bér­leti díj össze­gét nettó Ft+ÁFA/hó alapján

- Nyi­lat­ko­za­tot arra vonat­ko­zóan, hogy a pályá­zati hir­det­mény­ben  fog­lal­ta­kat magára nézve köte­lezően elfogadja.

16. Pályá­za­tok fel­bon­tása és a ver­seny­tár­gya­lás lefolytatása

- A benyúj­tott aján­la­tok tar­tal­mát leg­alább a ver­seny­tár­gya­lás lezá­rá­sáig tit­ko­san kell kezelni, tar­tal­muk­ról fel­vi­lá­go­sí­tás sem                                       kívül­ál­lók­nak, sem a ver­seny­tár­gya­lá­son részt­vevők­nek nem adható.

- A pályá­za­tok fel­bon­tá­sára meg kell hívni az aján­lat­tevő­ket, és ismer­tetni kell a nevü­ket, szék­he­lyü­ket, vala­mint az aján­la­tok                                       lénye­ges tar­tal­mát, azon ada­tok kivé­te­lé­vel, ame­lyek nyil­vá­nos­ságra hoza­ta­lát az aján­lat­tevő megtiltotta.

- A pályá­za­tok fel­bon­tása után meg kell álla­pí­tani, hogy a pályá­za­tok közül melyek  érvény­te­le­nek. Az érvény­te­len pályá­zat­tal                                         ren­del­kezők a ver­seny­tár­gya­lás további sza­ka­szá­ban nem vehet­nek részt.

17. Érvény­te­len a pályá­zat, ha:

- határidőn túl nyúj­tot­ták be,

- nem felel meg a ver­seny­tár­gya­lásra kiírt feltételeknek.

18. Az aján­la­tok elbí­rá­lá­sát a Pénz­ügyi Bizott­ság elő­ter­jesz­tése alap­ján a Képviselő-testület végzi, a fel­bon­tás­tól szá­mí­tott 8 napon belül.

19. Amennyi­ben az aján­la­tok elbí­rá­lása során bizo­nyos kér­dé­sek tisz­tá­zása szük­sé­ges, a pályá­zók­tól fel­vi­lá­go­sí­tást lehet kérni.

20. Több pályázó ese­tén a Pénz­ügyi Bizott­ság lehető­sé­get ad az aján­lott ár egy alka­lom­mal tör­ténő módo­sí­tá­sára. A módo­sí­tás úgy tör­té­nik, hogy a pályázó újabb aján­la­tát zárt borí­tékba helyezi, és a tár­gya­lás­ve­zető­nek átadja. Amennyi­ben min­den borí­ték beadásra kerül, a tár­gya­lás­ve­zető az eljá­rást lezárja, a borí­ték­bon­tást követően tájé­koz­tatja a meg­je­len­te­ket a leg­ma­ga­sabb összegű aján­lat­ról. A képviselő-testület 8 napon belül hir­det eredményt.

21. Szerző­dés­kö­tés: az ered­mény­hir­de­tést követően azon­nal, 2020. feb­ruár 1-től

Jászal­só­szent­györgy, 2019.november 28.

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.