Váltás az akadálymentes változatra 3 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ESZKÖZFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.28
Gedeon, Johanna

3 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ESZKÖZFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

A helyi egész­ség­ügyi alap­el­lá­tás szín­vo­na­lá­nak eme­lése a 2014–2019 közötti cik­lus pol­gár­mes­teri cik­lus­prog­ram­já­ban meg­fo­gal­ma­zott kiemelt cél­kitű­zés volt és a követ­kező cik­lus­ban is az lesz, ennek ered­mé­nye­ként Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat sike­re­sen pályá­zott a Magyar Falu Prog­ram kere­té­ben orvosi, fog­or­vosi és védőnői esz­kö­zök beszerzésére.

Házi­or­vo­sa­ink részére az Önkor­mány­zat 1,5 mil­lió forint érték­ben az alábbi kor­szerű műsze­re­ket vásá­rolta meg:

-          1 db CRP készü­lék, amely alkal­mas annak kimu­ta­tá­sára, hogy a beteg­ség ere­dete víru­sos vagy bak­te­ri­á­lis fertő­zés, ugyanis az anti­bio­ti­kum csak bak­te­ri­á­lis fertő­zés ese­tén hatá­sos. Ilyen esz­köz körül­be­lül 150 házi­or­vo­sai pra­xis­ban műkö­dik az ország­ban, így elmond­ható, hogy inf­ra­struk­tu­rá­li­san óri­á­sit lépett ezzel előre a helyi egész­ség­ügyi alap­el­lá­tás színvonala.

-          1 db boka-kar index, amely esz­köz a peri­fé­riás érbe­teg­ség kimu­ta­tá­sára alkal­mas tünet­men­tes stádiumban,

-          1 db hor­doz­ható EKG készülék.

Fog­or­vo­sunk részére 750.000.- Ft érték­ben kerül­tek beszer­zésre  fogá­szati esz­kö­zök, mint pl. asz­tali fogkő– eltá­vo­lító, gyö­kér­ke­zelő műszer, tömés meg­kö­té­sé­hez szük­sé­ges lámpa, fog­húzó fogók stb…

Védőnői Szol­gálat is kor­szerű esz­kö­zök­kel gaz­da­go­dott 750.000.- Ft érték­ben, mint pél­dául mag­zati szív­hang hall­gató készü­lék, hal­lás­vizs­gáló készü­lék, áll­vá­nyos mér­leg stb…

Jó egész­sé­get kívá­nunk egész­ség­ügyi dol­go­zó­ink­nak az esz­kö­zök haté­kony és ered­mé­nyes használatához!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.