Váltás az akadálymentes változatra 2019. december 13-ig lehet pályázni szociális célú tüzelőanyag támogatásra! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.28
Gedeon, Johanna

2019. december 13-ig lehet pályázni szociális célú tüzelőanyag támogatásra!

 

A jogo­sult­sági fel­té­te­le­ket sza­bályzó 10/2019. (IX.27.) számú, a ter­mé­szet­ben nyúj­tott szo­ci­á­lis célú tüzelőa­nyag támo­ga­tás jogo­sult­sági fel­té­te­le­iről szóló önkor­mány­zati ren­de­let alapján 

az Önkor­mány­zat a szo­ci­á­li­san rászo­ru­lók részére a téli fűtés­hez 

ter­mé­szet­beni ellá­tás for­má­já­ban bar­nakő­sze­net biztosít 

ház­tar­tá­son­ként leg­fel­jebb 10 mázsa mennyi­ség­ben.

A szo­ci­á­lis célú tüzelőa­nyag támo­ga­tás ter­mé­szet­beni ellá­tás­ként adható annak a sze­mély­nek vagy csa­lád­nak, aki lét­fenn­tar­tást veszé­lyez­tető rend­kí­vüli élet­hely­zetbe került, idő­sza­ko­san bekö­vet­ke­zett vagy tar­tó­san fenn­álló lét­fenn­tar­tási prob­lé­mák­kal küzd, fel­téve, ha a kérelmező

a) csa­lád­já­ban az egy főre jutó nettó jöve­de­lem nem haladja meg az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 300%-át (85.500 Ft-ot),

b) egye­dül élő ese­té­ben az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 400%-át (114.000 Ft-ot),

c) lakása szén­nel (vagy rész­ben szén­nel) fűt­hető és a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyona nincs.

A kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál – a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­léte ese­tén – az alábbi körül­mé­nye­ket kiemel­ten kell kezelni:

a) a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény szerint

aa) aktív korúak ellátására;

ab) idős­ko­rúak járadékára;

ac) tekin­tet nél­kül annak ter­mé­szet­beni vagy pénz­beli for­má­ban tör­ténő nyúj­tá­sára, lak­ha­tás­hoz kap­cso­lódó tele­pü­lési támo­ga­tásra jogo­sult személy;

b) a gyer­me­két vagy gyer­me­keit egye­dül nevelő szülő;

c) a gyer­me­kek védel­méről és a gyám­ügyi igaz­ga­tás­ról szóló tör­vény alap­ján hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zetű gyer­me­ket nevelő család;

d) egyéb rend­kí­vüli élet­kö­rül­mény között élő személy.

 

Az igény­lé­se­ket a ren­de­let mel­lék­lete sze­rinti nyomtatványon

2019. októ­ber 15 –től decem­ber 13. nap­jáig lehet benyújtani

az önkor­mány­zat hiva­ta­lá­ban, Hom­ajovszki Péterné ügyintézőhöz.

A kére­lem benyúj­tá­sá­val egy­idejű­leg a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­lé­tét, továbbá a kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál kiemel­ten keze­lendő körül­mé­nye­ket a kérel­mező­nek hitelt érdemlően iga­zol­nia kell.

 

A kérel­mekről átru­há­zott hatás­kör­ben a Pénz­ügyi Bizott­ság dönt. 

Az egy lak­cí­men élők közül csak egy kérel­mező jogo­sult a ter­mé­szet­beni jut­ta­tásra.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­hoz szük­sé­ges nyom­tat­vány a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal ügy­fél­szol­gá­la­tán kér­hető, vagy itt (1. mel­lék­let) letölthető.

Jászal­só­szent­györgy, 2019. szep­tem­ber 27.

                                                                                                       Köz­ségi Önkormányzat

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.