Váltás az akadálymentes változatra Vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis miatti intézkedések | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis miatti intézkedések

 

 

Ser­tés­tar­tók figyelmébe!

 

A nyári, őszi mező­gaz­da­sági mun­ká­la­tokra tekin­tet­tel fel­hí­vom a ser­tés­tartó gaz­dák figyel­mét, hogy a vad­disz­nó­ban elő­for­duló afri­kai ser­tés­pes­tis meg­be­te­ge­dé­sek miatt foko­zott figyel­met kell for­dí­tani a házi ser­tés­ál­lo­má­nyok védel­mére. A fertő­zött vad­disz­nó­val való érint­ke­zés lehető­sége miatt a mező­gaz­da­sági terü­le­tek, az onnan szár­mazó ter­mé­kek óri­ási veszélyt jelen­te­nek, jelent­het­nek sertéseinkre. 

 

A véde­ke­zés­ben elsőd­le­ges cél és fel­adat a vírus beke­rü­lé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zása a házi­ser­tés állo­má­nyokba, mely­hez az alábbi intéz­ke­dé­sek szük­sé­ge­sek a ser­tés­tar­tók részéről:

- Az álla­to­kat, amennyire lehet­sé­ges, zár­tan kell tar­tani, úgy hogy a ser­té­sek vélet­le­nül se tud­ja­nak vad­disz­nó­val se köz­vet­le­nül, se köz­vetve érintkezni.

- Ser­té­sek gon­do­zá­sát végző sze­mély­nek a ser­tés­ál­lo­mánnyal kap­cso­la­tos mun­kák előtt kéz­mo­sást követően át kell öltözni egy olyan öltö­zékbe és láb­be­libe, ame­lyet csak a ser­tés­ól­ban és kör­nyé­kén hasz­nál. A ser­tés­ólba tör­ténő belé­pés előtt láb­be­lit és kezet kell fertőtleníteni.

- A ser­té­sek ete­té­sé­hez, a ser­tésól taka­rí­tás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket más­hol, más mun­kákra nem sza­bad használni.

- Ide­ge­ne­ket, vagy ser­tést tartó ismerő­sö­ket a ser­té­sek köze­lébe nem sza­bad engedni.

- Ser­tés­hús tar­talmú élel­mi­sze­rek (pl. kol­bász, sza­lámi), fagyasz­tott húsok­ból szár­mazó mosólé, egyéb élel­mi­szer­hul­la­dék még vélet­le­nül se kerül­jön a ser­té­sek takar­má­nyába, ez szi­go­rúan tilos.

- A vad­disz­nók fertőző­dése miatt szán­tó­földről, kaszá­ló­ról, leg­előről beta­ka­rí­tott takar­mányt illetve alo­ma­nya­got fris­sen ne hasz­nál­ja­nak házi ser­té­seik ellá­tá­sára. Szá­las takar­mányt és gabo­nát a beszál­lí­tás­tól szá­mítva 30 napig, a szal­mát 90 napig kell tárolni fel­hasz­ná­lás előtt. Zöld­ta­kar­mány ete­tése tilos! (Ter­mé­sze­te­sen ez vonat­ko­zik a leara­tott kuko­ri­ca­táb­lák bön­gé­szése során összegyűj­tött kuko­ri­cára is!) A takar­mányt és az alo­ma­nya­got elkü­lö­nítve zár­tan tárol­ják, biz­to­sít­sák, hogy a vadon élő álla­tok ne fér­je­nek hozzá.

- Élő álla­tot csak ser­tés szál­lí­tó­le­vél­lel és érvé­nyes állat­or­vosi bizo­nyít­vánnyal ellátva sza­bad vásá­rolni! A vásá­rolt ser­té­se­ket az állo­mány többi egye­détől el kell különíteni.

- Ha ser­tése meg­be­teg­szik, azon­nal érte­sítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több ser­tés hir­te­len, min­den lát­ható tünet nél­kül elhul­lik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizony­ta­la­nul mozog, ha a bőrön vér­zé­sek figyel­hetők meg, a bőr vörö­ses lilá­san elszí­nező­dik, véres hányást, has­me­nést lát­nak, min­den eset­ben gon­dolni kell az afri­kai ser­tés­pes­tis lehetőségére.

- A vad­disz­nók­ban meg­ál­la­pí­tott afri­kai ser­tés­pes­tis miatt fertő­zötté minő­sí­tett terü­le­te­ken fen­ti­e­ken túl­menően be kell tar­tani a NÉBIH által kiadott „Jó ser­tés­tar­tói gya­kor­lat” előí­rá­sait és be kell jelen­teni a járási hiva­talba ser­tés vásár­lási, eladási, levá­gási szán­dé­kát is.

Fel­hí­vom a figyel­met, hogy hazánk ser­tés­ága­za­tá­nak meg­vé­dése érde­ké­ben a beteg­ség leg­ki­sebb gya­núja ese­tén is a leg­szi­go­rúbb módon jár el az állat­egész­ség­ügyi ható­ság, ebbe bele­értve egy adott ser­tés­ál­lo­mány meg­elő­zési cél­ból tör­ténő fel­szá­mo­lá­sát is.

Amennyi­ben az állat­tartó tőle elvár­ha­tóan köz­remű­kö­dött, a beteg­sé­get idő­ben beje­len­tette, az elvár­ható jár­vány­vé­delmi zárt­sá­got meg­te­rem­tette, az eset­le­ges jár­vány­vé­delmi intéz­ke­dé­sek állami kár­ta­la­ní­tás mel­lett történnek.

A beteg­ség házi­ser­tés állo­má­nyokba tör­ténő behur­co­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zása, a haté­kony véde­ke­zést segí­tendő a ható­sági állat­or­vo­sok, szol­gál­tató állat­or­vo­sok a szük­sé­ges mér­ték­ben fertőt­le­nítő­szert is tud­nak az állat­tar­tók szá­mára biz­to­sí­tani. Keres­sék állatorvosukat!

 

A jár­vány aktu­á­lis hírei vala­mint a beteg­ség­gel kap­cso­la­tos hasz­nos infor­má­ciók az alábbi, folya­ma­to­san fris­sülő web­ol­da­lon elér­hetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

 

                                                                                                             Dr. Vajda Lajos

                                                                                               Orszá­gos Jár­vány­vé­delmi Köz­pont Vezető

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.