Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.08.13
Ipoly

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. 2019. októ­ber 01. nap­já­tól foly­tatja a ház­tól tör­ténő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést, mely a lako­sok­nak ingyenes.

A ház­hoz menő sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tés: 

SÁRGA zsákba helyez­hető hul­la­dé­kok: –Műa­nyag, papír és fém cso­ma­go­lási hulladékok

  • Műa­nyag üdítős, ásvány­vi­zes PET palac­kok, kiöb­lí­tett ház­tar­tási fla­ko­nok (pl. sam­po­nos, hab­fürdős), ház­tar­tás­ban elő­for­duló tiszta fóliák (szaty­rok, tasa­kok, cso­ma­goló fóliák), kimo­sott tejes-, jog­hur­tos poharak.
  • Papír és ita­los kar­ton­do­boz, újsá­gok, folyó­ira­tok, füze­tek, köny­vek, hul­lám­pa­pí­rok, cso­ma­go­ló­pa­pí­rok, kar­ton­do­bo­zok, kiöb­lí­tett ita­los kar­ton­do­bo­zok (tejes-, gyü­mölcs­le­ves doboz)
  • Fém külön­féle ház­tar­tási fém-hulladékok (pl. evőesz­kö­zök) és fém­do­bo­zok (ita­los– és kon­zerv­do­bo­zok). A műa­nyag– és fém­hul­la­dé­kok­nál egy­aránt fon­tos, hogy azok kiöb­lítve, tisz­tán kerül­je­nek a gyűjtő­zsákba. „Tapossa Laposra!”

A műa­nyag fla­ko­no­kat és a papír­do­bo­zo­kat, de a sörös dobo­zo­kat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél keve­sebb helyet fog­lal­ja­nak el.

A sárga zsák mellé lapra haj­to­ga­tott, spár­gá­val össze­kö­tö­zött kar­ton cso­mag kihelyezhető.

KÉRJÜK NE tegye­nek zsí­ros, ola­jos, ház­tar­tási vegyi anyag­gal szennye­zett (nem kimo­sott) fla­kont, mar­ga­ri­nos dobozt, élel­mi­szer marad­ványt tar­tal­mazó műa­nya­got, hun­ga­ro­cellt, CD-Iemezt, magnó– és video­ka­zet­tát, egyéb műanyag­nak ítélt hul­la­dé­kot (pl. nej­lon­ha­ris­nya), mert újra­hasz­no­sí­tá­suk jelen­leg nem megoldott!

Tilos a zsákba kevert tele­pü­lési hul­la­dé­kot rakni, mert nem kerül elszállításra!

ZÖLD zsákba csak és kizá­ró­lag zöld­hul­la­dék kerüljön!

Ezek a fa– és bokor­nye­se­dék, nyírt fű, gyom, kony­hai hul­la­dék. (kivé­tel étel­ma­ra­dék) Szin­tén elszál­lí­tásra kerül a zöld zsák mellé kihe­lye­zett max. 80 cm-re össze­vá­gott, madzag­gal köte­gelt (nem drót­tal!) gally. Mérete nem halad­hatja meg a teli zöld zsák méretét.

 

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY

 

Hul­la­dék típusa

Októ­ber

Novem­ber

Decem­ber

Zöld zsá­kos

min­den hónap

első hétfői napja

07.

04.

SZÜNETEL

Sárga zsá­kos

min­den hónap

máso­dik hét­fői napja

14.

11.

09.

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÜNNEPEK KÖRÜLI VÁLTOZÁSA

 

Tájé­koz­tat­juk a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy 2019. negye­dik negye­dé­vé­ben az ünnep­na­pokra eső kom­mu­ná­lis hul­la­dék­szál­lí­tás az alábbi napo­kon kerül megtartásra:

 

2019. novem­ber 01. (pén­tek):                                2019. novem­ber 02. szombat

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.