Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. augusztus 8. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. augusztus 8.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2019. augusz­tus 8. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:     

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Elő­ter­jesz­tés a Helyi Válasz­tási Bizott­ság tag­ja­i­nak és pót­tag­ja­i­nak megválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés rend­kí­vüli szo­ci­á­lis támo­ga­tásra vonat­kozó pályá­zat benyújtásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés köz­vi­lá­gí­tás korszerűsítéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés „Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért Díj” ado­má­nyo­zá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ügyekről– zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. augusz­tus 2.

 

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

 

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.