Váltás az akadálymentes változatra Munkatársat keresünk  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.29
Auguszta

Munkatársat keresünk

Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hivatal

                       

a köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör­vény 45. § (1) bekez­dése alapján

pályá­za­tot hirdet

tit­kár­sági referens

mun­ka­kör betöltésére.

A köz­szol­gá­lati jog­vi­szony időtartama:

hatá­ro­zat­lan idejű köz­szol­gá­lati jogviszony

                       

Fog­lal­koz­ta­tás jellege:

Tel­jes munkaidő

A mun­ka­vég­zés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.

A köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selők képe­sí­tési előí­rá­sa­i­ról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren­de­let alap­ján a mun­ka­kör betöltője által ellá­tandó feladatkörök:

a köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selők képe­sí­tési előí­rá­sa­i­ról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren­de­let 1. mel­lé­kelt 24. és 27. pont

A mun­ka­kör­höz tar­tozó főbb tevé­keny­ségi körök:

a jegyző és a pol­gár­mes­ter tevé­keny­sé­gé­nek támo­ga­tása, képviselő-testületi és bizott­sági elő­ter­jesz­té­sek és jegyző­köny­vek elké­szí­tése, önkor­mány­zati ünnep­sé­gek, ren­dez­vé­nyek lebo­nyo­lí­tá­sá­ban való köz­remű­kö­dés, tele­pü­lési por­tál keze­lése, fris­sí­tése, pályá­za­tok­kal kap­cso­la­tos admi­niszt­rá­ció segí­tése, jegyző és a pol­gár­mes­ter által meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­tok ellátása

Jog­ál­lás, illet­mény és juttatások:

A jog­ál­lásra, az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sára és a jut­ta­tá­sokra a köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irányadók.

                       

Pályá­zati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cse­lekvő­ké­pes­ség,

•         Bün­tet­len előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Gya­kor­lott szintű MS Office (iro­dai alkalmazások),

•         B kate­gó­riás jogosítvány,

•         Vagyon­nyi­lat­ko­zat tételi eljá­rás lefolytatása,

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent:

•         Főis­kola,

•         hasonló mun­ka­kör­ben szer­zett — Leg­alább 1–3 év szak­mai tapasztalat,

•         Pro­fesszi­o­ná­lis szintű MS Office (iro­dai alkalmazások),

•         köz­igaz­ga­tási alapvizsga

•         Tapasz­ta­lat Euró­pai Uniós pályá­za­tok elő­ké­szí­té­sé­ben, elszámolásában

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű kom­mu­ni­ká­ciós készség

A pályá­zat része­ként benyúj­tandó ira­tok, igazolások:

•         fény­ké­pes szak­mai önéletrajz

•         isko­lai vég­zett­sé­get iga­zoló okle­ve­lek másolata

•         moti­vá­ciós levél

•         3 hónap­nál nem régebbi ható­sági erköl­csi bizonyítvány

•         nyi­lat­ko­zat a vagyon­nyi­lat­ko­zat tételi köte­le­zett­ség vállalásáról

•         pályázó nyi­lat­ko­zata arról, hogy a pályá­zati anya­gá­ban fog­lalt sze­mé­lyes ada­ta­i­nak a pályá­zati eljá­rás­sal össze­füg­gés­ben szük­sé­ges mér­ték­ben megismerhetők

A mun­ka­kör betölt­hető­sé­gé­nek időpontja:

A mun­ka­kör a pályá­za­tok elbí­rá­lá­sát követően azon­nal betölthető.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2019. július 22.

A pályá­zati kiírás­sal kap­cso­la­to­san további infor­má­ciót dr. Kovács Kor­nél nyújt, a 06703919670 –os telefonszámon.

A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak módja:

•         Pos­tai úton, a pályá­zat­nak a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal címére tör­ténő meg­kül­dé­sé­vel (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A. ). Kér­jük a borí­té­kon fel­tün­tetni a pályá­zati adat­bá­zis­ban sze­replő azo­no­sító szá­mot: I/971/2019 , vala­mint a mun­ka­kör meg­ne­ve­zé­sét: tit­kár­sági referens.

vagy

•         Elekt­ro­ni­kus úton dr. Kovács Kor­nél részére a jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu E-mail címen keresztül

A pályá­zati eljá­rás, a pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nak módja, rendje:

A pol­gár­mes­ter egyet­ér­té­sé­vel a jegyző dönt, aki fenn­tartja a jogot, hogy a pályá­zati eljá­rást ered­mény­te­len­nek nyilvánítsa.

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nak határ­ideje: 2019. július 29.

A mun­kál­ta­tó­val kap­cso­la­tos egyéb lénye­ges információ:

Kér­jük a tárgy­ban fel­tün­teti a pályá­zati adat­bá­zis­ban sze­replő azo­no­sí­tó­szá­mot, vala­mint a vala­mint a mun­ka­kör meg­ne­ve­zé­sét: tit­kár­sági referens.

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.