Váltás az akadálymentes változatra Értesítés földi szúnyoggyérítésről! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Értesítés földi szúnyoggyérítésről!

FELHÍVÁS

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zat érte­síti a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a tele­pü­lés köz­igaz­ga­tási terü­le­tén — az idő­já­rási tényezők figye­lembe vétele mel­lett – előreláthatólag

2019. június 17. (hétfő)

 

az esti órák­ban földi szúnyogirtást

végez­tet, mely hang és köd­kép­zés által átme­ne­ti­leg a nyu­ga­lomra zavaró hatású lehet.

A vegy­szer emberre és meleg­vérű álla­tokra veszély­te­len, méhekre VESZÉLYES!!!

Egy­út­tal fel­hív­juk a méhé­szek figyel­mét, hogy a méhek elzá­rá­sá­ról fenti idő­pon­tok­ban gon­dos­kodni szí­ves­ked­je­nek. A földi irtás előtt a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal írás­ban is érte­síti a méhészeket.

Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.