Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. február 13. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.08.13
Ipoly

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. február 13.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2019. feb­ruár 13. (szerda)

16.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:     

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2018. évi költ­ség­ve­tési ren­de­le­té­nek módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3.  Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat adós­sá­got kelet­kez­tető ügy­le­te­iből eredő fize­tési köte­le­zett­sé­ge­i­nek megállapításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2019. évi költségvetéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés a TOP-1.2.1–15-JN14-2016–00006 azo­no­sí­tó­számú, a „Turiz­mus­fej­lesz­tés János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­se­ken” című pro­jekt kere­té­ben esz­kö­zök beszer­zése tárgy­ban össze­fog­laló tájé­koz­ta­tás elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés bel­te­rü­leti útfej­lesz­tési prog­ram­mal kap­cso­la­tos döntésekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés a köz­szol­gá­lati tiszt­vi­selők 2019. évi illet­mény­alap­já­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés a köz­tiszt­vi­selők jut­ta­tá­sa­i­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9.  Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ügyekről– zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

10. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. feb­ruár 7.

 

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.