Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. január 24. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.26
Evelin, Fülöp

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. január 24.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülé­sére

 

2019. január 24. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal épü­lete, Házas­ság­kötő terem

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.)

 

Java­solt napi­rend:   

 

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés az Orszá­gos Orvosi Ügye­let Egész­ség­ügyi Szol­gál­tató Köz­hasznú Non­pro­fit Kft. szá­mára önkor­mány­zati kiegé­szítő finan­szí­ro­zás emeléséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés a REGIO-KOM Tér­ségi Kom­mu­ná­lis Szol­gál­tató Tár­su­lás hatás­kö­ré­ben lévő két gaz­da­sági tár­sa­ság egyesüléséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés pályá­zat benyúj­tá­sá­ról kiegyen­lítő bér­ren­de­zési alap támogatásra

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ügyekről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2019. január 18.

 

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.