Váltás az akadálymentes változatra ŐSZI LOMTALANÍTÁS | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

FELHÍVÁS!

A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. érte­síti a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy

2018. októ­ber 27-én (szombat)

lom­ta­la­ní­tást végez Jászal­só­szent­györgy településen.

 

A lom­ta­la­ní­tás­sal egy­idejű­leg a lakos­sági hul­la­dék­szál­lí­tás a meg­szo­kot­tak sze­rint történik.

Kér­jük, hogy a lakos­ság reg­gel 7 óráig helyezze ki lom­hul­la­dé­kait az ingat­lan­jai elé!

A hul­la­dé­kot úgy kell elhe­lyezni, hogy azo­kat a begyűj­tést végző gép­jármű meg tudja köze­lí­teni és a rako­dás biz­ton­sá­go­san és bal­eset­men­te­sen elvé­gez­hető legyen.

 

Kihe­lyez­hető hulladékok:

Nagyobb méretű beren­de­zési tár­gyak, búto­rok, ágy­be­té­tek, ház­tar­tási beren­de­zé­sek és készü­lé­kek, ruha­nemű, gép­jármű gumi­ab­roncs (maxi­mum 4 db), kerá­mia vizes­blokk tar­to­zé­kok (pl: mos­dó­kagyló). A kis tér­fo­gatú hul­la­dé­ko­kat össze­kö­tött zsák­ban kér­jük kihe­lyezni! A zsá­kok meg­töl­té­sé­nél figyelni kell arra, hogy azok kézi erő­vel moz­gat­ha­tóak legyenek.

A lom­ta­la­ní­tás során nem kerül­nek elszál­lí­tásra az alábbi hulladékok:

- épí­tési törmelék,

- levá­gott füvek, faágak és más kom­posz­tál­ható hulladékok,

- veszé­lyes hul­la­dé­kok (fes­té­kek, oldó­sze­rek és cso­ma­go­lá­saik, elem és akku­mu­lá­to­rok, fény­csö­vek, gyógy­sze­rek, növény­védő sze­rek, ola­jok és olaj­jal szennye­zett hul­la­dé­kok, pala)

- elekt­ro­mos beren­de­zé­sek (hűtő­szek­rény, szá­mí­tó­gép, televízió)

- fém­hul­la­dé­kok

 

Lakó­kör­nye­ze­tük tisz­tí­tása és tisz­tán tar­tása érdekében

szer­ve­zett lom­ta­la­ní­tás vég­re­haj­tá­sá­hoz kér­jük a lakos­ság segítő­kész közreműködését!

Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.