Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre július 12. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Meghívó Képviselő-testületi ülésre július 12.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. július 12. (csütörtök)

14.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal épü­lete, Tanács­kozó terem

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.)

 

Java­solt napi­rend:   

 

1. Elő­ter­jesz­tés „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zé­sére” tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rásra meg­hí­vandó vállalkozásokról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés a Jász­sági Szo­ci­á­lis Szol­gál­tató Tár­su­lás Tár­su­lási Meg­ál­la­po­dá­sá­nak módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés a helyi nyil­vá­nos könyv­tári és közmű­velő­dési fel­ada­tok­ról szóló ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  A 0105/1 hrsz-ú szántó érté­ke­sí­tése kap­csán kiírt pályá­zati fel­hí­vás nyer­tes aján­lat­tevő­jé­nek kivá­lasz­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. július 11.

 

 

                                                           Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.