Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre június 28. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Meghívó Képviselő-testületi ülésre június 28.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. június 28. (csütörtök)

16.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény, Tornaterem

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.)

 

Java­solt napi­rend:   

 

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Beszá­moló Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lés 2017. évi köz­biz­ton­sá­gá­nak hely­ze­téről, a köz­biz­ton­ság javí­tá­sára tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Tóth Péter r. ezre­des rendőr­ségi főta­ná­csos kapitányságvezető

 

3. Elő­ter­jesz­tés a Köz­ségi Önkor­mány­zat 2018. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 3/2018. (II.16.) számú önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Helyi Esély­egyenlő­ségi prog­ram­já­nak elkészítéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt­hez kap­cso­lódó beszerzésekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés a „Humán kapa­ci­tá­sok fej­lesz­tése a Jász­a­páti járás­ban” című, EFOP-3.9.2–16-2017–00019 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt­hez kap­cso­lódó beszerzésekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés hon­vé­delmi intéz­ke­dési terv elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­vá­sár­lá­sok­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság vezetője

Jász­la­dá­nyi Rendőrőrs

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. június 21.

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.