Váltás az akadálymentes változatra Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor felhívás | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor felhívás

A Bel­ügy­mi­nisz­té­rium rend­vé­delmi pályát nép­szerű­sítő tábort szer­vez azok­nak a hát­rá­nyos hely­zetű fia­ta­lok­nak, akik érdeklőd­nek a rend­vé­delmi hiva­tás (rendőr­ség, kataszt­ró­fa­vé­de­lem, büntetés-végrehajtás) iránt.

 

A pályá­zat célja: A részt­vevők átte­kin­tést kap­nak a rend­vé­delmi szer­vek mun­ká­já­ról, a fel­vé­teli követelményekről.

 

A pályá­zók köre:

  • Azok, akik 2018 szep­tem­be­ré­ben kez­dik meg gim­ná­zi­um­ban vagy szak­kö­zép­is­ko­lá­ban a 11. vagy a 12. tanul­má­nyi évfo­lya­mot, vagy
  • érett­sé­gi­vel ren­del­kez­nek, de még nem töl­töt­ték be a 21. életévüket.

 

Bekül­dendő:

  1. önélet­rajz
  2. a 10., 11. vagy 12. évfo­lyam év végi lezárt bizo­nyít­vány máso­lata (az idén érett­sé­giző ese­tén fél­évi bizo­nyít­vány ) vagy
  3. az érett­ségi bizo­nyít­vány máso­lata, ha már érettségizett
  4. támo­gató nyi­lat­ko­zat a tanuló osz­tályfő­nö­kétől vagy iskola igazgatójától
  5. támo­gató nyi­lat­ko­zat a tele­pü­lés jegyző­jétől vagy hatá­ro­zat a hát­rá­nyos hely­zet megállapításáról

 

A jelent­ke­zés elbí­rá­lása során előnyt élvez:

•                    kima­gasló tanul­má­nyi és/vagy sportteljesítmény

•                    ren­dé­szeti fakul­tá­ciós tanulmányok

 

A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. június 4.

 

A jelent­kezők – jelen pályá­zat mel­lék­le­tét képező adat­ke­ze­lési tájé­koz­ta­tó­ban fog­lal­tak sze­rint – hoz­zá­já­ru­lá­su­kat adják a pályá­zat elbí­rá­lá­sá­hoz meg­adott sze­mé­lyes és külön­le­ges ada­taik kezeléséhez.

További infor­má­ciók: Rend­vé­delmi pályát nép­szerű­sítő tábor felhívás

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.