Váltás az akadálymentes változatra Ösztöndíjpályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Ösztöndíjpályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

 

Jászal­só­szent­györgy önkor­mány­zata pályá­za­tot hir­det az EFOP-1.5.3–16-2017–00032 azo­no­sí­tó­számú „Humán szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­tése a Jász­a­páti járás­ban” című pro­jekt keretében.

A tele­pü­lési ösz­tön­díj­pá­lyá­zat alap­vető célja első sorban:

- a tele­pü­lé­sen, önkor­mány­zati fenn­tar­tás­ban működ­te­tett humán szol­gál­ta­tá­sok terü­le­tén dol­gozó szak­em­be­rek sze­mé­lyes kom­pe­ten­ci­á­i­nak fejlesztése,

- a szak­em­be­rek átkép­zése, ily módon a folya­ma­tos szakember-ellátás biztosítása.

Pályá­zati feltételek:

  • magyar állam­pol­gár­ság
  • védőnői, óvo­dai, egész­ség­ügyi és szo­ci­á­lis ellá­tás­ban dol­gozó felső­fokú vég­zett­ségű szakember
  • a pályázó vál­lalja, hogy nyer­tes pályá­zata ese­tén tanul­má­nyi ideje alatt és annak végez­té­vel a tanul­má­nyi idő mér­té­kéig Jászal­só­szent­györ­gyön dol­go­zik. Ellen­kező eset­ben köte­les az ösz­tön­dí­jat visszafizetni
  • egyéb pályá­zati támo­ga­tás­ban, ösz­tön­díj­ban nem részesül
  • a pályá­zat benyúj­tása kizá­ró­lag a pályá­zati adat­la­pon a szük­sé­ges mel­lék­le­tek­kel történik

 

A meg­ítél­hető átla­gos támo­ga­tás összege: 600.000 Ft/fő/30 hónap

Az összeg folyó­sí­tása folyó­szám­lára történik.

 

Pályá­zat benyúj­tása:

  • kizá­ró­lag a pályá­zati adat­la­pon a szük­sé­ges mellékletekkel.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. ápri­lis 20.

 

A pályá­zat köte­lező mellékletei:

  • jelen­legi mun­ka­hely mun­kál­ta­tói igazolása
  • vég­zett­sé­get iga­zoló doku­men­tum másolata
  • pályá­zat rövid indoklása
  • a pályázó nyi­lat­ko­zata arról, hogy bár­mely más for­rás­ból ösz­tön­díj­ban nem részsül
Letölt­hető mellékletek:

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.