Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2017.05.31. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2017.05.31.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülé­sére

2017. május 31. (szerda)

16.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Beszá­moló a Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt. Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen nyúj­tott 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Beszá­moló a Csa­lád­se­gítő és Gyer­mek­jó­léti szol­gá­lat 2016. évi átfogó értékeléséről

Előadó: Káplár-Péntek Mónika

4. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Vízmű Kft. 2016. évi beszá­mo­ló­já­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés Elő­ter­jesz­tés intéz­mény­ve­zető megbízásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak: Állandó meghívottak

Szabó Péter — TRV Zrt.

Káplár-Péntek Mónika — Családsegítő

Hom­ajov­szi Tibor — Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft.

Jászal­só­szent­györgy, 2017.május 24.

Tisztelettel:

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.