Váltás az akadálymentes változatra ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT!

150 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉSÉRE A RÁKÓCZI ÚTON

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a tava­lyi évben, 2016. ápri­lis 20-án támo­ga­tási kérel­met nyúj­tott be „Kerék­pá­ros­ba­rát fej­lesz­tés kerék­pá­rút kiépí­té­sé­vel Jászal­só­szent­györ­gyön” cím­mel a Terü­let– és Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) kere­té­ben a Nem­zet­gaz­da­sági Minisz­té­ri­um­hoz. Az euró­pai uniós pályá­zat elbí­rá­lá­sára több mint egy évet vár­tunk, azon­ban a közel­múlt­ban érte­sül­tünk arról, hogy 150 mil­lió forint támo­ga­tást sike­rült elnyer­nünk a TOP-3.1.1–15 keretből. A Támo­ga­tási szerző­dés elő­ké­szí­tése folya­mat­ban van, a fej­lesz­tés 100 szá­za­lé­kos támo­ga­tású, önerőt remé­nye­ink sze­rint nem kell biz­to­sí­ta­nia az Önkormányzatnak.

Az önkor­mány­zat fon­tos fej­lesz­tési cél­kitű­zése volt, hogy a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­go­sabbá tétele érde­ké­ben a Tiszasüly-Jászalsószentgyörgy össze­kötő 3226. sz. út Jászal­só­szent­györgy Rákó­czi úti bel­te­rü­leti sza­ka­szán kerék­pár­utat épít­sen. A 32. és a 3226. számú köz­utak keresz­tező­dé­sétől (a temp­lom sar­ká­tól) a 3226. számú közút bal olda­lán talál­ható járda helyén, a tele­pü­lés Jász­la­dány felőli bel­te­rü­leti hatá­ráig, 1,3 kilo­mé­ter hosszan épülő kerék­pá­rút nyom­vo­nala követi majd a közút vonal­ve­ze­té­sét, vár­ható szé­les­sége 3 méter lesz, így azt a gya­lo­go­sok és a kerék­pá­ro­sok is hasz­nál­hat­ják majd. A kerék­pá­rút vona­lán a csapadékvíz-elvezető háló­zat is megújul.


Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.