Váltás az akadálymentes változatra Nem csak kerékpárosok figyelmébe! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Nem csak kerékpárosok figyelmébe!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bal­eset­meg­elő­zési Bizott­ság aján­lá­sai a gond­ta­lan és bal­eset­men­tes köz­le­ke­dés érdekében:

Meg­ér­ke­zett a tavasz és a jó idő bekö­szön­té­vel egyre töb­ben veszik elő kerék­pár­ja­i­kat. Annak érde­ké­ben, hogy a kerék­pá­ro­zás gond­ta­lan legyen, kér­jük, fogadja meg tanácsainkat!

Ellenőrizze a köte­lező fel­sze­re­lé­sek meg­lé­tét és működő­ké­pes­sé­gét! Fon­tos, hogy a kor­mány kellően feszes legyen. A féke­ket pró­bálja ki, a vilá­gí­tást ellenőrizze le! For­dít­son figyel­met a gumik állapotára!

Ne feled­kez­zen meg az aján­lott védő­fel­sze­re­lé­sekről sem, ame­lyek saját biz­ton­sá­gát szol­gál­ják! Ilye­nek a kerék­pá­ros fej­védő, a kesztyű, a könyök– és térd­védő, a szem­üveg, az évszak­nak meg­fe­lelő, jól lát­ható, szí­nes ruhá­zat, a lát­ha­tó­sá­got növelő fény­vissza­verő egyéb esz­kö­zök, vala­mint a lát­ha­tó­sági mel­lény, ami lakott terü­le­ten kívül, éjszaka és kor­lá­to­zott látási viszo­nyok között kötelező!

Cso­ma­got szál­lí­tani csak úgy sza­bad, hogy az a vezetőt a köz­le­ke­dé­sé­ben ne aka­dá­lyozza! Tehát a bevá­sár­ló­tás­ká­kat úgy helyez­zék el, hogy az ne akad­has­son a kerék küllői közé!

Tíz évnél nem idő­sebb kis­gyer­me­ket kerék­pár pót­ülé­sén csak 16. élet­évét betöl­tött sze­mély szál­lít­hat. Min­dig foko­zott óva­tos­ság­gal, nehogy a gyer­mek keze, lába, vagy ruhá­zata a kerék­pár küllői közé szoruljon.

Fon­tos a meg­fe­lelő oldal­tá­vol­ság tar­tása, főként par­koló gép­ko­csi mel­lett tör­ténő elha­la­dás során, hiszen ha a jármű vezetője figyel­met­len és körül­te­kin­tés nél­kül indul el, könnyen meg­tör­tén­het az ütközés.

Nem csak a kerék­pá­ro­sok­tól, hanem a gép­ko­csi­ve­zetőktől is nagyobb figyel­met és körül­te­kin­tést kérünk! Ha kerék­pá­ros elő­zé­sébe kez­de­nek, azt kisebb sebes­ség­gel, körül­te­kintően és főként meg­fe­lelő oldal­tá­vol­ság tar­tá­sá­val tegyék meg!

For­rás: www.police.hu

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.