Váltás az akadálymentes változatra Felhívás! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

Felhívás!

Emel­ke­dik a sza­bad­téri tüzek száma

Az elmúlt napok tava­szias idő­já­rása miatt meg­emel­ke­dett a sza­bad­téri tüzek száma. A veszélyt a szá­raz alj­nö­vény­zet és az avar jelenti, ami csa­pa­dék­men­tes idő­já­rás ese­tén nagyon könnyen meg­gyul­lad­hat. Sok helyen már a tava­szi kerti mun­kák­nak is neki­lát­tak, elége­tik a kerti zöldhulladékot.

Az időn­ként jelentős kár­ral járó tüzek meg­előz­hetőek, ha tisz­tá­ban vagyunk a sza­bad­téri ége­tés szabályaival:

  • Bel­te­rü­le­ten csak ott sza­bad kerti zöld­hul­la­dé­kot égetni, ahol ezt az önkor­mány­zat ren­de­let­ben enge­dé­lyezi. Ilyen eset­ben is csak a ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott idő­ben sza­bad égetni.
  • Ha az önkor­mány­zat­nak nincs a kerti zöld­hul­la­dék ége­tésre vonat­kozó ren­de­lete, akkor az tilos.
  • A kül­te­rü­leti tar­ló­ége­tést és vágott növé­nyek ége­té­sét a mun­ká­la­tok előtt tíz nap­pal enge­dé­lyez­tetni kell a helyi kataszt­ró­fa­vé­delmi kirendeltséggel.
  • A sza­bad­ban meg­gyúj­tott tüzet soha ne hagy­juk fel­ügye­let nél­kül és min­den eset­ben gon­dos­kod­junk meg­fe­lelő mennyi­ségű oltóanyagról.
  • Min­dig legyen nálunk a tűz oltá­sára alkal­mas kézi szer­szám, és csak akkora tüzet gyújt­sunk, amek­ko­rát folya­ma­to­san fel­ügye­le­tünk alatt tudunk tartani.
  • Ha fel­tá­mad a szél, azon­nal hagy­juk abba az ége­tést és olt­suk el a tüzet.

A sza­bá­lyok meg­sze­gése tűz­vé­delmi bír­ság­gal sújt­ható. Ha valaki a kert­jé­ben úgy éget zöld­hul­la­dé­kot, hogy azt nem enge­dé­lyezi önkor­mány­zati ren­de­let, vagy nem a ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott idő­ben végzi, az 20 ezer forint­tól 60 ezer forin­tig ter­jedő bír­ságra szá­mít­hat.
Aki enge­dély nél­kül éget kül­te­rü­le­ten, az 50 ezer forint­tól fél mil­lió forin­tig ter­jedő bír­ságra szá­mít­hat.
Ha az ége­tés során akkora tűz kelet­ke­zik, ami miatt a tűzol­tók­nak be kell avat­koz­nia, 20 ezer forint­tól 3 mil­lió forin­tig is ter­jed­het a bírság.

 

 

JNSZ Megyei Kataszt­ró­fa­vé­delmi Igazgatóság

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.