Váltás az akadálymentes változatra Karitász események és tanévnyitó | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

Karitász események és tanévnyitó

A jászal­só­szent­györ­gyi Kari­tász cso­port közös­ségi tevé­keny­sé­gei során a nyá­ron több csa­lád kapott élel­mi­szer­cso­ma­got a Kari­tász és a plé­bá­nia jóvol­tá­ból. A napok­ban a kato­li­kus iskola első osz­tá­lyos tanu­lói tan­sze­re­ket kap­tak. A tan­év­nyitó végén Hubay József kano­nok meg­ál­dotta a kis­is­ko­lá­sok részére átadott ját­szó­te­ret. Egy kis­mama pedig az újszü­lött foga­dá­sá­hoz szük­sé­ges egy­ség­cso­ma­got vehe­tett át — írta Tóth Anna­má­ria kari­tász vezető.

For­rás: http://eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/jaszalsoszentgyorgy-karitasz-esemenyek-es-tanevnyito

  Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.