Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Bértartás

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Bértartás

Ú J D O N S Á G :

Bér­tar­tási lehető­ség a jászal­só­szent­györ­gyi Lovas Centrumban!

 Már rég­óta vágyik egy saját lóra?

 Sze­retné meg­ta­pasz­talni milyen ami­kor a lova meg­is­meri, vagy már apró jelek­ből, moz­za­na­tok­ból meg­ér­tik egymást?

Ha már lóvá­sár­lásra adja a fejét, mi segí­tünk ellátni, gon­dos­kodni róla, ugyanis lovar­dánk szol­gál­ta­tá­sa­i­nak köre ismét bővült!

Már boxos bér­tar­tásra is lehető­sé­get biz­to­sí­tunk ked­vező áron, havi 45 000 Ft-ért a Jász­ság szí­vé­ben 2015-ben meg­nyi­tott Lovardánkban!

Az ár tartalmazza:

- a sza­bad­téri pálya-pihenőkarám és fedett okta­tó­pá­lya használatot,

- a jó minő­ségű takar­má­nyo­zást (napi három­szori szá­las­ta­kar­mány, két­szeri abrak­ta­kar­mány, önitató)

- éjjel-nappali fel­ügye­le­tet fedett istállóban,

- az álla­tok szak­szerű ellátását

- fejlő­dési lehető­sé­get szak­kép­zett lovasok­ta­tók segítségével.

A Zagyva folyó menti köz­vet­len kör­nye­zet kiváló terep­lo­vag­lási lehető­sé­ge­ket biztosít,

További jel­lemzőink:

épülő aka­dály­park, egyedi meg­je­le­nés, igé­nyes, ren­de­zett kör­nye­zet, folya­ma­tos fejlesztések!

Ven­dé­ge­ink kényel­méről szín­vo­na­las közös­ségi hely­sé­gek­kel, fűtött öltözők­kel, fürdő­vel, zárható

öltöző­szek­ré­nyek­kel, vala­mint nye­reg és lovas­szer­szám táro­ló­val gondoskodunk.

A komp­le­xum­ban meg­te­kint­hető az állandó Dr. Csala László emlékkiállítás.

A kicsi­ket az udvar­ban állat­si­mo­gató várja.

Míg ön lova­gol, csa­ládja és gyer­me­kei tar­tal­ma­san tölt­he­tik nálunk vára­ko­zási idejüket.

A Lovarda könnyen meg­kö­ze­lít­hető, bejá­rata a tele­pü­lés Fő útjá­ról nyílik.

További infor­má­ció a 70/6396406 tele­fon­szá­mon kérhető.

 

Láto­gas­son el hoz­zánk, vár­juk Önö­ket a hét min­den napján!


Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.