Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  A jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítése

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2017.11.20
Jolán

A jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítése

A 103/2013. (XI.8.) VM ren­de­let alap­ján, a vidéki gaz­da­ság és lakos­ság szá­mára nyúj­tott alap­szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­sére igénybe vehető támo­ga­tá­sok jog­címre Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2013 év végén nyúj­totta be pályá­za­tát. A pro­jekt kere­tein belül Jászal­só­szent­györgy köz­ség köz­pont­já­ban talál­ható Falu­ház külső és belső fel­újí­tá­sára, vala­mint esz­köz­be­szer­zésre került sor.

Az épü­let inf­ra­struk­tú­rá­ját és beren­de­zé­seit tekintve a 70–80-as évek han­gu­la­tát idézi. Összes hasz­nos alap­te­rü­lete (föld­szint eme­let): 309,05 m2. Nyí­lá­szá­ró­i­nak, fűtés­rend­sze­ré­nek, tető­szi­ge­te­lé­sé­nek cse­réje és vizes­blokk­ja­i­nak fel­újí­tása elen­ged­he­tet­len volt, annak érde­ké­ben, hogy az épü­let gaz­da­sá­go­san üze­mel­tet­hető legyen. Emel­lett esz­köz­parkja is nagyon elavult, így nem tudta meg­fe­lelően kiszol­gálni a lakos­ság igé­nyeit. A meg­va­ló­sult esz­köz­be­szer­zés­sel az intéz­mény esz­kö­ze­i­nek meg­újí­tá­sára is sor került.

A tele­pü­lés Falu­háza a tele­pü­lés kul­tu­rá­lis és közös­ségi éle­té­nek a központja.

Saj­nos az épü­let állaga, szín­vo­nala messze elma­radt a kor köve­tel­mé­nye­itől, így abban szín­vo­na­las szol­gál­ta­tá­so­kat sem iga­zán lehe­tett biz­to­sí­tani. Az önkor­mány­zat már rég­óta ter­vezte az épü­let kor­szerű­sí­té­sét, de ez idáig erre pályá­zati kiírás híján nem kerül­he­tett sor.

Az épü­let fel­újí­tá­sá­val meg­te­remtő­dött annak a lehető­sége, hogy kor­szerűbb körül­mé­nyek között és meg­újult szol­gál­ta­tá­sok­kal tud­ják fogadni a hely­ben élő­ket. Ennek érde­ké­ben egy infor­ma­ti­kai sar­kot — úgy­ne­ve­zett E-pontot – hoz­tunk létre, ahol fény­má­solni, nyom­tatni és inter­ne­tezni is lehet.  A föld­szin­ten lévő közös­ségi tér is meg­újult, amely szá­mos ren­dez­vény méltó hely­szí­néül szol­gál­hat a jövő­ben.

A ter­ve­zett fej­lesz­tés bemutatása:

A külső lába­zat és falak, vala­mint a födém új hőszi­ge­te­lést kap­tak. A bádo­gos szer­ke­ze­tek cse­rére kerül­nek. A külső nyí­lá­szá­rók műa­nyag ablakra és ajtókra lesz­nek cse­rélve, az új bel­téri ajtók faszer­ke­zetűek let­tek. A vizes blok­kok fel­újí­tása során szük­sé­ges volt a víz– és szenny­víz­há­ló­zat fel­újí­tása is. Az átala­kí­tott, fel­újí­tott helyi­sé­gek­ben a burokal­tok is meg­újul­tak (pvc, illetve gres-lap, csempe bur­ko­lat). A hátsó rak­tár­ból és tároló helyi­ség­ből művé­szöl­töző és szo­ci­á­lis helyi­ség került kiala­kí­tásra a fel­lépő művé­szek és egyéb sze­replők részére. Emel­lett az eme­leti részen a köz­fal kivé­te­lé­vel galé­riát nyi­tot­tunk a szín­pad felé, így jelentő­sen növelve a néző­te­ret. Az eme­le­ten több­let­funk­ciót is kapott az épü­let, asz­ta­li­te­nisz és bil­li­árd asz­ta­lok kerül­tek kihe­lye­zésre, vala­mint kiala­kí­tot­tunk egy mele­gítő­kony­hát a ven­dé­gek, fel­lépők és a ren­dez­vé­nye­ken részt­vevők minél kom­for­to­sabb kiszol­gá­lása érde­ké­ben. Az előb­bi­ek­ben fel­so­rol­ta­kon kívül a vil­la­mos háló­zat fel­újí­tá­sára is sor került, vala­mint új fűtés­rend­szer került kiala­kí­tásra, új gáz­ka­zán­nal és radi­á­to­rok­kal. Külső tér­bur­ko­la­tot készí­tet­tünk az épü­let dél-keleti és dél-nyugati olda­lán a régi beton­járda helyett. A ter­ve­zett fel­újí­tás nem volt épí­tési engedélyköteles.

Az önkor­mány­zat az inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sen túl­menően esz­kö­zök beszer­zése való­sult meg, mely­nek kere­té­ben han­go­sító beren­de­zé­sek kerül­tek beszer­zésre, vala­mint 3 db szá­mí­tó­gép mun­ka­ál­lo­más került kiala­kí­tásra, ame­lyet infor­má­ci­ó­hoz való hoz­zá­ju­tást segít elő a lakos­ság és a vál­lal­ko­zá­sok számára.

Az elmúlt évek­ben a lakos­ság részéről egyre nagyobb igény mutat­ko­zott a hely­ben igénybe vehető szol­gál­ta­tá­sok szín­vo­na­lá­nak és köré­nek fej­lesz­té­sére. Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata min­dig is kiemelt figyel­met for­dí­tott a fenn­tar­tá­sá­ban lévő épü­le­tek inf­ra­struk­tú­rá­já­nak fel­újí­tá­sára, kar­ban­tar­tá­sára, annak érde­ké­ben, hogy kor­szerű köz­szol­gál­ta­tá­so­kat biz­to­sít­son a tele­pü­lés lakói szá­mára.

A fej­lesz­tés­nek köszön­hetően vár­ha­tóan egyre töb­ben láto­gat­ják az ener­gia­kor­szerű­sí­tés­sel fel­újí­tott közös­ség házat. Táv­lati cél­ként a kihasz­nált­ság és láto­ga­tott­ság növe­ke­dé­sé­vel pár­hu­za­mo­san, akár újabb személy(ek) fog­lal­koz­ta­tá­sát — akár köz­fog­lal­koz­ta­tás kere­té­ben is – ter­vezi az önkor­mány­zat. A kívül belül meg­újult épü­let­tel tovább szé­pült a tele­pü­lés köz­pontja, mely egy élhetőbb tele­pü­lés­ké­pet nyújt a helyi lakos­ság­nak és a tele­pü­lé­sen átmenő for­ga­lom szá­mára is.

Jászal­só­szent­györgy 2015. már­cius 31.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.