Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  A JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI FALUHÁZ KORSZERŰSÍTÉSE

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2017.11.20
Jolán

A JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI FALUHÁZ KORSZERŰSÍTÉSE

Az elmúlt évek­ben a lakos­ság részéről egyre nagyobb igény mutat­ko­zott a hely­ben igénybe vehető szol­gál­ta­tá­sok szín­vo­na­lá­nak és köré­nek fej­lesz­té­sére. Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata min­dig is kiemelt figyel­met for­dí­tott a fenn­tar­tá­sá­ban lévő épü­le­tek inf­ra­struk­tú­rá­já­nak fel­újí­tá­sára, kar­ban­tar­tá­sára, annak érde­ké­ben, hogy kor­szerű köz­szol­gál­ta­tá­so­kat biz­to­sít­son a tele­pü­lés lakói számára.

A 103/2013. (XI.8.) VM ren­de­let alap­ján, a vidéki gaz­da­ság és lakos­ság szá­mára nyúj­tott alap­szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­sére igénybe vehető támo­ga­tá­sok jog­címre Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata 2013 év végén nyúj­tott be pályá­za­tát. A pro­jekt kere­tein belül Jászal­só­szent­györgy köz­ség köz­pont­já­ban talál­ható Falu­ház külső és belső fel­újí­tá­sára, vala­mint esz­köz­be­szer­zésre került sor.

A 100 szá­za­lé­kig önkor­mány­zati tulaj­don­ban lévő Falu­ház közel 40 éves két­szin­tes épü­let. Inf­ra­struk­tú­rá­ját, beren­de­zé­seit tekintve ezi­dáig 70–80-as évek han­gu­la­tát idézte.

A tele­pü­lés Falu­háza a tele­pü­lés kul­tu­rá­lis és közös­ségi éle­té­nek a köz­pontja, azon­ban az épü­let állaga, szín­vo­nala messze elma­radt a kor köve­tel­mé­nye­itől. Nyí­lá­szá­ró­i­nak, fűtés­rend­sze­ré­nek, tető­szi­ge­te­lé­sé­nek és vizes­blokk­ja­i­nak fel­újí­tása elen­ged­he­tet­len volt, annak érde­ké­ben, hogy az épü­let gaz­da­sá­go­san üze­mel­tet­hető legyen. Az önkor­mány­zat ezért már rég­óta ter­vezte az épü­let kor­szerű­sí­té­sét, de ez idáig pályá­zati kiírás híján erre nem tudott sort kerí­teni, azon­ban a sike­res pályá­zat­nak köszön­hetően az intéz­mény esz­kö­ze­i­nek meg­újí­tá­sára is sor került, illetve új, eddig nél­kü­lö­zött esz­kö­zö­ket is beszer­zésre kerül­tek. Egy infor­ma­ti­kai sarok — úgy­ne­ve­zett E-pont – került kiala­kí­tásra a föld­szin­ten, ahol a jövő­ben fény­má­solni, nyom­tatni és inter­ne­tezni is lehet. Az eme­le­ten spor­to­lási cél­ból egy asz­ta­li­te­nisz asz­tal került elhe­lye­zésre, ame­lyet szin­tén bárki igénybe vehet. Ezen túl­menően a föld­szin­ten lévő közös­ségi tér is meg­újult, amely a jövő­ben szá­mos ese­mény méltó hely­szí­néül szolgálhat.

A fej­lesz­tés­nek köszön­hetően vár­ha­tóan egyre töb­ben láto­gat­ják majd az ener­gia­kor­szerű­sí­tés­sel fel­újí­tott Falu­há­zat. Táv­lati cél­ként a kihasz­nált­ság és láto­ga­tott­ság növe­ke­dé­sé­vel pár­hu­za­mo­san, akár újabb személy(ek) fog­lal­koz­ta­tá­sát — akár köz­fog­lal­koz­ta­tás kere­té­ben is – ter­vezi az önkormányzat.

A kívül belül meg­újult épü­let­tel tovább szé­pült a tele­pü­lés köz­pontja, mely egy élhetőbb tele­pü­lés­ké­pet nyújt a helyi lakos­ság­nak és a tele­pü­lé­sen átmenő for­ga­lom szá­mára is.

Jászal­só­szent­györgy 2015. már­cius 31.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.