Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Köszöntő

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Köszöntő

Ked­ves Olvasó!

Tisz­te­let­tel köszön­töm Önt Jászal­só­szent­györgy Köz­ség hiva­ta­los hon­lap­ján!

Az itt követ­kező olda­lak meg­te­kin­té­sé­vel bősé­ges infor­má­ci­ó­kat sze­rez­het köz­sé­günkről. Tájé­ko­zód­hat Jászal­só­szent­györgy köz­éle­téről, elol­vas­hatja az önkor­mány­zati képviselő-testület ren­de­le­teit, hatá­ro­za­tait, bele­ol­vas­hat az ülé­sekről készült jegyző­köny­vekbe. Meg­is­mer­heti köz­sé­günk tör­té­ne­tét és neve­ze­tes­sé­geit, intéz­mé­nyeit és egye­sü­le­teit, bete­kin­tést nyer­het a a tele­pü­lés oktatási-, kul­tu­rá­lis– és sport­éle­tébe, íze­lítőt kap­hat a kul­tú­rá­já­ból, ünnepeiből.

Ha Ön köz­sé­günk pol­gára (vagy kör­nyék­beli), a min­den­na­pok ügy­in­té­zé­sé­hez is segít­sé­get nyúj­tunk. Rész­le­te­sen ismer­tet­jük, hol, mikor és kihez for­dul­hat a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban ügyes-bajos dol­gai inté­zé­se­kor, mikor és hol ren­del­nek a köz­sé­günk­ben dol­gozó házi­or­vo­sok, fog­or­vos stb.

Ha Ön nem köz­sé­günk pol­gára (turista, ven­dég), sok egyéb érde­kes­sé­get is meg­tud­hat rólunk. Meg­is­mer­heti a tele­pü­lé­sünkre vonat­kozó leg­fon­to­sabb ada­to­kat, tájé­ko­zód­hat szű­kebb hazánk meg­kö­ze­lít­hető­sé­géről, lát­ni­va­ló­i­ról, ren­dez­vé­nye­inkről. A köz­ség­tér­kép, az utca­név­jegy­zék, a szál­lás­he­lyek és a ven­dég­lá­tó­he­lyek elér­hető­sé­ge­i­nek segít­sé­gé­vel könnyen meg­ta­lál­hatja úti célját.

Ha Ön vál­lal­kozó, sok hasz­nos infor­má­ci­ó­val segít­jük mun­ká­ját. Hon­la­punk­ról letölt­het nyom­tat­vá­nyo­kat, tájé­ko­zód­hat az adó­zás­sal kap­cso­la­tos teendőkről, a vál­lal­ko­zók szá­mára kiírt pályá­za­tok­ról, vál­lal­ko­zói fóru­mok­ról és egyéb ren­dez­vé­nyekről. Linkgyűj­te­mé­nyünk segít­sé­gé­vel könnyen elér­het olyan hon­la­po­kat, ame­lyek mun­ká­ját további infor­má­ci­ók­kal segítik.

Tisz­telt Hon­lap­lá­to­gató!
Remél­jük, hon­la­pun­kon meg­ta­lálja mind­azt az infor­má­ciót, amire szük­sége van. Tapasz­ta­la­tait, üze­ne­tét, véle­mé­nyét beje­gyez­heti hon­la­punk fóru­mába. Véle­mé­nyét, ész­re­vé­te­leit szí­ve­sen várjuk..

Szar­vák Imre polgármester