Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Szentgyörgyi Óvodásokért Alapítvány

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Szentgyörgyi Óvodásokért Alapítvány

Bíró­sági bejegy­zés száma: Pk.62.277/1998/5.

Jel­lege: nyitott

Az ala­pít­vány jogi sze­mély, cél­jai és fel­adata meg­va­ló­sí­tá­sá­ban önálló.

Típusa: magánalapítvány

Köz­hasz­nú­sági beso­ro­lása: közhasznú

Szék­he­lye: 5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

Adó­szám: 18829723–1-16

Szám­la­ve­zető bank: Jász-takarékszövetkezet

Bank­szám­la­szám: 69500163–10102976

Az ala­pít­vány kezelő szerve:

Elnök: dr. Varga Éva

Tagok: Lip­tákné Kátai Tímea

Kere­kesné Pakai Angelika

Az Ala­pít­vány célja:

  • a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai Tag­in­téz­ménybe (köz­ségi óvo­dába) járó gyer­me­kek élet­kö­rül­mé­nye­i­nek javí­tása, egész­sé­ges testi, szel­lemi fejlő­dé­sük elősegítése;
  • ennek kere­té­ben az óvoda ered­mé­nyes műkö­dé­sé­nek támogatása;
  • a hát­rá­nyos hely­zetű óvo­dás gyer­me­kek segítése.

E célok meg­va­ló­sí­tása érde­ké­ben az ala­pít­vány feladata:

  • a helyi óvo­dai okta­tás, neve­lés, közmű­velő­dés anyagi, tech­ni­kai fej­lesz­tése, külö­nös tekin­tet­tel a tár­sa­dal­mi­lag, szo­ci­á­li­san, illetve egész­sé­gi­leg hát­rá­nyos hely­zet­ben lévő gyer­me­kek fel­zár­kóz­ta­tá­sát elő­se­gítő esz­kö­zök beszer­zése, prog­ra­mok támogatása;
  • az óvo­dai fel­zár­kóz­tató és egyéb prog­ra­mok, fog­lal­ko­zá­sok műkö­dési fel­té­te­le­i­nek javí­tása érde­ké­ben azok anyagi esz­kö­zök­kel tör­ténő támogatása;
  • köz­ségi gyer­mek­prog­ra­mok szer­ve­zé­sé­ben való köz­remű­kö­dés, ren­dez­vé­nyek, kirán­du­lá­sok, szín­ház– és mozi-látogatások támogatása;
  • a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai Tag­in­téz­mény­ben fog­lal­koz­ta­tott óvónők, óvo­da­ve­zető meg­ke­re­sé­sére játé­kok, fog­lal­koz­tató esz­kö­zök, udvari játé­kok beszer­zé­sé­hez anyagi segítségnyújtás.

Az ala­pí­tók a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó meg­ha­tá­ro­zott részé­nek az adózó ren­del­ke­zése sze­rinti fel­hasz­ná­lá­sá­ról szóló 1996. évi CXXVI. tör­vény 4. para­gra­fu­sá­nak (1) bekez­dése b) pont­já­ban és (2) bekez­dé­sé­ben fog­lal­takra is figye­lem­mel meg­ál­la­pít­ják, hogy az ala­pít­vány a köz­hasznú szer­ve­ze­tekről szóló 1997. évi CLVI. tör­vény 26. para­gra­fu­sá­nak c) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott, alábbi köz­hasznú tevé­keny­sé­get kívánja végezni:

4. neve­lés, okta­tás, képes­ség­fej­lesz­tés és ismeretterjesztés;

10. gyer­mek– és ifjú­ság­vé­de­lem, gyer­mek– és ifjú­sági érdekképviselet,

11. hát­rá­nyos hely­zetű cso­por­tok tár­sa­dalmi esély­egyenlő­sé­gé­nek elősegítése.