Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány

Az Ala­pít­ványt Jászal­só­szent­györgy köz­ség Önkor­mány­zata az okta­tási intéz­mé­nyek (óvoda, álta­lá­nos iskola) műkö­dési fel­té­te­le­i­nek, beren­de­zési és okta­tási eszközök-igényeinek javí­tá­sára hozta létre 1992-ben. Önálló jogi sze­mély, mely­nek kép­vi­se­le­tére az Ala­pít­vá­nyi Tanács elnöke jogo­sult. Fő tevé­keny­sége az 1997. évi CLVI. tör­vény 26. §-ának c/4 pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott “neve­lés és okta­tás, képes­ség­fej­lesz­tés, isme­ret­ter­jesz­tés” köz­hasznú tevé­keny­ség foly­ta­tása, mellyel olyan köz­fel­ada­tot lát el, amelyről a helyi önkor­mány­zat­nak kell gondoskodnia.

  • Az ala­pít­vány elnöke: Jakusné Vámos Mária.
  • Szék­he­lye: Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 1.
  • Tele­fon: +36–57/456–013
  • Adó­szám: 19224152–1-16