Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesület

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesület

 

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Tűzoltó Egye­sü­let rövid tör­té­nete

Mottó: “Min­den emberi törek­vés célja, az élet lehetővé tétele” — Fichte

Ala­pítva: 1927

Köz­hasznú minő­sí­tés: Közhasznú

Szék­hely: 5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 19/c

Műkö­dési terü­let: Jászal­só­szent­györgy köz­ség köz­igaz­ga­tási területe

Hon­lap: http://www.jkte.blogja.net

Email cím: jkte@freemail.hu

Adó­szám: 18835522–1-16

Szám­la­ve­zető bank: Jász– Takarékszövetkezet

Bank­számla száma: 69500163–10103599

Tele­fon­szám: +36–57/655–167

Fax: +36–57/655–168

Mobil: +36–30/ 291‑9788

Jelen­legi tag­lét­szám: 50 fő

Szak­te­vé­keny­sé­get ellát: 27 fő

Elnök: Törő­csik Tamás

Parancs­nok: Szabó Tamás

Parancs­nok helyet­tes: Major András

A Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Tűzoltó Egye­sü­let előd­jé­nek szá­mító Jászal­só­szent­györ­gyi Önkén­tes Tűzoltó Tes­tü­let 1927.-ben ala­kí­tot­ták meg helyi iparosok.

Több­szöri átala­ku­lás és újra­szer­vező­dés tör­tént az egye­sü­let­ben, de műkö­dése folya­ma­tos volt. Az egye­sü­let átélt világ­há­bo­rút, for­ra­dal­mat, álla­mo­sí­tást és gya­kori gaz­da­sági nehézségeket.

A 2001. évi ügyész­ségi felül­vizs­gá­la­tot követően dön­tött úgy a tűzoltó egye­sü­let rend­kí­vüli köz­gyű­lése, hogy az egye­sü­let tovább működ­jön és tegyen az új veze­tés kísér­le­tet a folya­ma­tos üze­mel­te­tés fel­té­te­le­i­nek megteremtésére.

Ekkor vett len­dü­le­tet további műkö­dé­sé­hez a szer­ve­zet Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Tűzoltó Egye­sü­let néven.

Az egye­sü­let fenn­ál­lása óta több gép­jármű­vel és tűz oltá­sára alkal­mas esz­köz­zel ren­del­ke­zett. A leg­öre­gebb megőr­zött, — a közel­múlt­ban tel­je­sen fel­újí­tott — kocsi­fecs­kendőt 1891-ben gyár­tot­ták Jászal­só­szent­györ­gyön. Ren­del­ke­zett koráb­ban az egye­sü­let egy CSEPEL teher­szál­lí­tó­val, egy MÁVAG gép­jármű­fecs­kendő­vel és egy TUDOR teher­gép­ko­csi­val is.

Jelen­leg két darab gép­jármű­fecs­kendő lát el fel­ada­tot a tele­pü­lé­sen. Az Egye­sü­let saját tulaj­do­nát képezi egy MAGIRUS-DEUTZ FM 170 D 11 FA típusú gép­jármű­fecs­kendő. Ren­del­ke­zésre áll továbbá egy Köz­ségi Önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban lévő IKARUS D-526 tűzoltó gép­jármű is.

2008. évben vég­zett tel­jes átala­kí­tá­son átesett — a szer­ve­zet szék­he­lyéül is szol­gáló — tűzol­tó­szer­tár ad helyet a rend­sze­res össze­jö­ve­te­lek­nek, illetve itt van­nak készen­létbe helyezve és tárolva esz­kö­ze­ink. Kiala­kí­tásra került egy hír­adós pult, egy fürdő vala­mint egy kony­ha­sa­rok is. Az épü­let jelen­leg tel­jes közmű ellátott.

Az egye­sü­let — fel­ada­tai haté­kony ellá­tása érde­ké­ben — együttmű­kö­dési meg­ál­la­po­dást kötött civil szer­ve­ze­tek­kel, Hiva­tá­sos Önkor­mány­zati Tűzol­tó­ság­gal, Önkén­tes Tűzol­tó­ság­gal és a megyei Kataszt­ró­fa­vé­delmi Igazgatósággal.