Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Községi Sportegyesület

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Községi Sportegyesület

Az egye­sü­let célja a rend­sze­res spor­to­lás, ver­seny­zés, test­edzés, fel­üdü­lés biz­to­sí­tása s az ilyen igé­nyek fel­kel­tése. Fon­tos a tár­sa­dalmi önte­vé­keny­ségi közös­ségi élet kibon­ta­koz­ta­tá­sá­nak elérése is. Műkö­dé­sét a sport­ról szóló tör­vény alap­ján fejti ki. Tevé­keny­sége során olyan köz­fel­ada­tot lát el, amely az önkor­mány­zati tör­vény sze­rint a tele­pü­lési önkor­mány­zat fel­adat és hatás­köre között is sze­re­pel. Az egye­sü­let a köz­hasznú sport tevé­keny­sége köré­ben nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sait a tag­sá­gán kívül bár­mely más sze­mély is igénybe veheti.

Elnök: Juhász Sándor

JKSE Adó­szám: 19866183116

Szék­hely: Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a

Színe: kék-fehér

Web­lap: kse.jaszalsoszentgyorgy.net