Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  KSE Ökölvívó szakosztály

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

KSE Ökölvívó szakosztály

A szak­osz­tály 2008. janu­ár­já­ban ala­kult a Jászal­só­szent­györ­gyi KSE kere­tén belül. Leg­főbb célja az ököl­ví­vás meg­is­mer­te­tése minél több fia­tal­lal és a már meg­lévő ver­senyzők folya­ma­tos ver­se­nyez­te­tése, tovább­fejlő­dé­sük érde­ké­ben. Nagy figyel­met for­dít a gye­re­kek közös­ségbe való össze­ko­vá­cso­lá­sára. Figye­lem­mel kíséri mind a tanul­má­nya­i­kat, mind pedig maga­tar­tá­su­kat. Fegyel­met, kitar­tást és pél­dát mutat­nak mind­azok­nak, akik az ököl­ví­vást választ­ják sportként.

Edzők: Grósz Attila és Grósz Sándor