Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Kertbarát Egyesület

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Kertbarát Egyesület

Az egye­sü­let­nek 35 tagja van.  Műkö­dési terü­le­tünk az élő és a holt Zagyva közötti mint­egy 2 ha föld­te­rü­let, amely a köz­ségi önkor­mány­zat tulaj­do­nát képezi. Az egye­sü­let tag­jai a kimért föld­te­rü­le­ten kony­ha­kerti növé­nyek ter­mesz­té­sé­vel fog­lal­koz­nak. Elvá­rás a tagok­tól, hogy a föld­te­rü­le­tü­ket és annak kör­nyé­két tisz­tán, gyom­men­te­sen művel­jék, külö­nös tekin­tet­tel az aller­giát okozó gyom­nö­vé­nyek meg­sem­mi­sí­té­sére. Kora tavasz­tól az őszi beta­ka­rí­tá­sig kinn a föld­te­rü­le­ten beszél­jük meg a soron követ­kező, aktu­á­lis teendőt.

Ádám László Egye­sü­let elnöke