Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Hírlevél

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Hírlevél

HÍRLEVÉL

„SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” Alapítvány

Beszá­moló a „SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” Ala­pít­vány 2013. évi gazdálkodásáról

I. Az Ala­pít­vány­nak a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adók 1%-ának fel­aján­lá­sá­ból 2012 őszén a NAV 64.284 Ft utalt át.
Ezt a követ­kező­kép­pen hasz­nál­tuk fel:
 egyedi készí­tésű bábok­kal támo­gat­tuk a bábelőa­dá­sok szí­ne­sebbé téte­lét,
 szak­mai érte­kez­le­tek meg­se­gí­té­sére kive­títő vász­nat vásá­rol­tunk,
 kará­csonyra játé­kok­kal lep­tük meg a gye­re­ke­ket
II. Vál­lal­ko­zó­tól, cég­től 370.000 Ft kap­tunk támogatásként.

Fenti kiadá­sa­ink össz­hang­ban van­nak az ala­pít­vány köz­hasznú cél­ja­i­val, fel­ada­ta­i­val és azt a célt szol­gál­ják, hogy az ala­pít­vány a gyer­me­kek egész­sé­ges testi, szel­lemi, fejlő­dé­sü­ket elősegítse.

A 2013.02.01–2014.01.31. közötti idő­szak­ban az Ala­pít­vá­nyunk által elnyert TÁMOP-6.1.2–11/1–2012-0669 sz. „A jászal­só­szent­györ­gyi óvo­dá­sok egész­ségre nevelő és szem­lé­let­for­máló élet­mód prog­ram­jai” című pro­jekt meg­va­ló­sí­tása során 43 prog­ra­mot szer­vez­tünk gyer­me­kek és szü­leik részére, mely­nek pályá­zati keret­összege 10.000.000 Ft volt.
2013-ban kapott 1%-os fel­aján­lás összege: 56.888 Ft

Ter­ve­ink a 2014. évre
1. A lezá­ródó TÁMOP-6.1.2–11/1–2012-0669 sz. „A jászal­só­szent­györ­gyi óvo­dá­sok egész­ségre nevelő és szem­lé­let­for­máló élet­mód prog­ram­jai” című pro­jekt fenn­tart­ha­tó­sá­gát – prog­ra­mok szer­ve­zé­sét és az ezek­hez szük­sé­ges esz­kö­zök biz­to­sí­tá­sát ebből sze­ret­nénk biz­to­sí­tani.
2. Min­den évben a kará­cso­nyi játék­vá­sár­lást támo­gat­juk ezt a jövő­ben is sze­ret­nénk biz­to­sí­tani.
3. Zenés és moz­gá­sos prog­ra­mok­kal sze­ret­nék szí­ne­sebbé tenni a gyer­mek­na­pot.
Ked­ves Szülők, Tisz­telt Támo­ga­tók!
Köszön­jük, ha eddig is fel­aján­lot­ták a „SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT”Alapítvány szá­mára sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­juk 1%-át. Erre a továb­bi­ak­ban is kér­jük Önö­ket, hiszen Ter­ve­in­ket csak az Önök segít­sé­gé­vel tud­juk vég­hez­vinni. Köszö­net­tel vesszük, ha ismerő­se­i­ket is arra biz­tat­ják, hogy adó­juk 1%-ával támo­gas­sák alapítványunkat!

ADÓSZÁM: 18829723–1-16

A neve­lési év során lesz­nek még olyan prog­ram­ja­ink, ame­lye­ket akár cél sze­rinti fel­aján­lás­sal támo­gat­hat­nak a szülők. Ilye­nek a gyer­mek­nap, kirán­du­lá­sok, stb.) Szí­ve­sen foga­dunk fel­aján­lá­so­kat az óvoda esz­kö­ze­i­nek bőví­té­sére (moz­gás­fej­lesztő és sport­esz­kö­zök, neveléshez-, fog­la­ko­zá­sok­hoz szük­sé­ges esz­kö­zök), illetve bármi mást, ami a Támo­gató sze­rint fon­tos a gyer­me­kek neve­lése, képes­sé­ge­ik­nek a kibon­ta­koz­ta­tása szempontjából.

Ha sze­retné bár­me­lyik prog­ra­mot vagy az óvo­dai élet bár­mely terü­le­tét anyagi fel­aján­lá­sá­val segí­teni a követ­kező szám­la­számra való átuta­lás­sal teheti meg:

Jász Taka­rék­szö­vet­ke­zet — 69500163–10102976

„SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” Alapítvány

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.