Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2017.12.13
Luca, Otília

Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt

Kap­cso­lódó oldal:

http://www.ivoviz-jaszalsoszentgyorgy.hu/

 SAJTÓKÖZLEMÉNY:

Több éves elő­ké­szítő mun­kát követően 2014. decem­ber 10-én a kivi­te­le­zési szerző­dés alá­írá­sá­val meg­va­ló­sí­tási sza­ka­szába lépett a jászal­só­szent­györ­gyi lako­sok szá­mára egész­sé­ges ivó­vi­zet biz­to­sító rend­szer kiépítése.

A “Jászal­só­szent­györgy Ivó­víz­minő­ség javí­tási pro­jekt” tár­gyú KEOP-1.3.0/09–11-2013–0092 azo­no­sí­tó­számú beru­há­zás a Kör­nye­zet és Ener­gia Ope­ra­tív Prog­ram kere­té­ben való­sul meg, mely­nek finan­szí­ro­zása az Euró­pai Unió, a Magyar Állami költ­ség­ve­tés, vala­mint az önkor­mány­zat saját for­rá­sa­i­ból tör­té­nik. A tel­jes beru­há­zás nettó össz­költ­sége 204,62 mil­lió Ft, melyre az önkor­mány­zat 184,16 mil­lió Ft támo­ga­tást nyert el. A fenn­ma­radó 20,46 mil­lió Ft saját erő finan­szí­ro­zása a Bel­ügy­mi­nisz­té­rium által biz­to­sí­tott EU Önerő Alap Támo­ga­tás ter­hére tör­té­nik, mely­nek köszön­hetően a pro­jekt 100 szá­za­lék­ban vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ból való­sul­hat meg.

A beru­há­zás célja a tele­pü­lés terü­le­tén egész­sé­ges ivó­víz szol­gál­ta­tása a jelen­legi rend­szer átala­kí­tása mel­lett. A ter­ve­zett, az ivó­víz­minő­ség javí­tá­sát szol­gáló intéz­ke­dé­sek és tech­no­ló­giai beavat­ko­zá­sok hosszú távon meg­old­ják a tele­pü­lé­sen élők egész­sé­ges, uniós köve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­lelő ivó­víz­zel tör­ténő ellá­tá­sát, csök­kentve ezzel az egész­ség­rom­lást elő­idéző káro­sító hatásokat.

A kivi­te­lezői szerző­dés alá­írá­sát követően — a pro­jekt jelen­legi sza­ka­szá­ban — elké­szí­tésre kerül­nek a kivi­teli ter­vek, míg az épí­tési mun­kák  2015. feb­ru­ár­já­ban kezdőd­nek meg. A mun­ká­la­tok során a kivi­te­le­zés és az üzembe helye­zés sza­ka­szo­san tör­té­nik, a szol­gál­ta­tott ivó­víz minő­sége a kivi­te­le­zés idő­tar­tama alatt a jelen­le­gi­hez képest nem rom­lik. A pro­jekt vár­ható befe­je­zése: 2015. szep­tem­ber 30.

Az ivóvízminőség-javítási prog­ram­mal az önkor­mány­zat átfogó célja, hogy tovább­fej­lessze Jászal­só­szent­györgy inf­ra­struk­tú­rá­ját, hoz­zá­já­rul­jon a lakos­ság élet­minő­sé­gé­nek javí­tá­sá­hoz, figye­lembe véve a kör­nye­zet­tu­da­tos gondolkodásmódot.

Tovább …

Pro­jekt tábla B típus Jászalsószentgyörgy

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.