Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Polgármesteri Hírlevél 2013.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.10.20
Vendel

Polgármesteri Hírlevél 2013.

Ked­ves jászalsószentgyörgyiek! 

 

Az élet leg­több terü­le­tén az esz­tendő végén rend­sze­rint számba vesszük az év köz­ben vég­zett mun­kán­kat, jó és rossz dön­té­se­in­ket, mely után elért ered­mé­nye­ink­ből táp­lál­kozva, vala­mint hibá­ink­ból tanulva készü­lünk a követ­kező időszakra.

Az önkor­mány­zat és tevé­keny­sé­gem tekin­te­té­ben is eltelt egy újabb év, ezért továbbra is fon­tos­nak tar­tom, hogy tájé­koz­tas­sam Önö­ket az önkor­mány­zat 2013. évi mun­ká­já­ról, prog­ram­já­nak időa­rá­nyos meg­va­ló­su­lá­sá­ról a tel­jes­ség igé­nye nélkül.

Cif­ra­pa­lota Óvoda ener­ge­ti­kai célú fejlesztése”

A fel­újí­tás első lépé­se­ként meg­tör­tént a régi faszer­ke­zetű abla­kok, a külső és belső pár­ká­nyok cse­réje új, műa­nyag hőszi­ge­telt nyí­lá­szá­rókra. A beru­há­zás­nak köszön­hetően az ingat­la­non 9 db bejá­rati ajtó, vala­mint 66 db ablak cse­réje való­sult meg.

Az épü­let tel­jes hom­lok­za­tá­nak fel­újí­tása tar­tal­ma­zott, mint­egy 820 m2–nyi hőszi­ge­te­lés és vékony vako­lat elhelyezését.

Ezt követte a födém szi­ge­te­lése 15 cm vas­tag kőzet­gya­pot­tal, hőtü­kör fólia alkal­ma­zá­sá­val. A beru­há­zás­nak köszön­hetően meg­va­ló­sul­ha­tott az eddigi elavult, gyak­ran javí­tásra szo­ruló radi­á­to­rok cse­réje 50 db új radi­á­torra, vala­mint a gázfű­tés mellé, mint­egy alter­na­tív fűtési rend­szer beve­ze­tése cél­já­ból egy szi­lárd tüze­lésű, 90 KW tel­je­sít­ményű, meleg­víz­üzemű kazán, mely­nek köszön­hetően az épü­let­ben a fűtési költ­sé­geka követ­kező évek­ben átla­go­san akár 70 szá­za­lék­kal is csök­ken­het­nek. A pro­jekt költ­ség­ve­tése 23,7 mil­lió forint volt, mely­ből BM támo­ga­tás 18,4 mil­lió forint.

Meg­va­ló­sult a sze­mét­te­lep rég­óta várt rekultivációja”

A pro­jekt célja a közel 13.300 m2–nyi felü­le­ten lera­kott hul­la­dék­tö­meg­ből a további szennyezés-kimosódás meg­aka­dá­lyo­zása, a talaj­eró­zió elleni véde­lem kiala­kí­tása, és a tájba-illesztés meg­va­ló­sí­tása volt. Ered­mé­nye­ként a rend­kí­vül prob­lé­más táj­seb és kör­nye­zete ren­de­zetté vált. A beru­há­zás 41 mil­lió forint EU-s for­rás­ból való­sult meg.

“Stra­té­giai célú ingat­la­nok vásárlása”

Az önkor­mány­zat — hosszas elő­ké­szítő munka, és az anya­giak elő­te­rem­tése után– meg­vá­sá­rolta a tele­pü­lés egyik leg­na­gyobb épí­té­szeti tör­té­neti érté­két a rend­szer­vál­to­zás óta magán­kéz­ben lévő Vízi­mal­mot 3,8 mil­lió forint össze­gért. A pár­ját rit­kító, las­san 200 éves — rég­óta mél­tat­lan sors­ban tengődő — épü­le­tet leg­fon­to­sabb reno­vá­lási mun­ká­la­tok elvég­zé­sé­vel sike­rült meg­men­teni az enyé­szettől. Az épü­let tete­jé­nek 50 szá­za­léka meg­erő­sí­tésre került, vala­mint a már kidőlt 10 m2 nagy­ságú fala­zat újra­épí­tése, illetve egy 20 m2 nagy­ságú rész fel­újí­tása a födém­ben is megvalósult.

A Képviselő-testület meg­vá­sá­rolta továbbá par­koló kiala­kí­tása cél­já­ból a Rákó­czi út 5. szám alatti ingat­lant 2 mil­lió forint össze­gért.

“Sike­res start­munka prog­ram pályá­zat, jóval keve­seb­ben munka nélkül.”

A sike­res pályá­za­tok­nak köszön­hetően köz­fog­lal­koz­ta­tás dologi kiadá­sa­ira 15 mil­lió forin­tot, bér és járu­lé­ka­ira közel 42 mil­lió forin­tot tud­tunk for­dí­tani 2013-ban. A prog­ram kere­té­ben fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­lók szá­mos terü­le­ten segí­tet­ték, első­sor­ban a köte­lező fel­ada­tok ellá­tá­sát, úgy mint a köz­út­há­ló­zat fej­lesz­tése, bel­víz­rend­szer fel­újí­tása, épü­le­tek kar­ban­tar­tása, illetve köz­tisz­ta­sági és park­gon­do­zási fel­ada­to­kat. Fon­tos­nak tar­tom meg­je­gyezni, hogy a köz­fog­lal­koz­ta­tot­tak alkal­ma­zá­sa­kor elsőd­le­ges szem­pont volt, hogy inkább höl­gye­ket válasz­tot­tunk ki a mun­ka­nél­kü­liek közül, mivel az ő mun­kába járá­suk az ingá­zás­sal nehe­zeb­ben meg­old­ható (gyer­me­kek, idő­sek gon­do­zása, ház­tar­tás vezetése).

A prog­ram kere­té­ben újul­ha­tott meg töb­bek között a Vízi­ma­lom út bur­ko­lata, a Könyv­tár külső hom­lok­zata, vagy éppen a Liget út bel­víz­el­ve­ze­tési rend­szere. Jár­dák és utak javí­tása is a prog­ram segít­sé­gé­vel való­sult meg több ezer négy­zet­mé­ter felü­le­ten. A prog­ram segí­tette a Vadas­parkban talál­ható szá­raz, élet­ve­szé­lyes fák eltá­vo­lí­tá­sát (melyek a 2010-es árvíz során pusz­tul­tak el), vala­mint több száz facse­mete újra­te­le­pí­tését.

A kép­zési prog­ra­mo­kon keresz­tül télen is tudunk jöve­del­met biz­to­sí­tani a mun­ka­vál­la­lók többségének.

“Civil Ház külső felújítása”

Egy sike­res­nek ítéltLEADER pályá­zat segít­sé­gé­vel 5 mil­lió forint támo­ga­tás­sal 1,3 mil­lió forint önerő biz­to­sí­tása mel­lett vala­mennyi külső nyí­lá­száró cse­réje való­sul­ha­tott meg, a főbe­já­rat aka­dály­men­te­sí­tése, illetve éjsza­kai “őrfé­nyek biz­to­sí­tása” cél­já­ból nap­elem került beépítésre.

“Hagyo­má­nyo­san sike­res rendezvény”

Augusz­tus 20-án 800‑1000 fő rész­vé­te­lé­vel meg­ren­de­zésre került a VI. Csa­ládi nap, melyen új prog­ram­ként nagy sikert ara­tott az ügyes­ségi fel­ada­tok­ból össze­ál­lí­tott vir­tus vetél­kedő. A ren­dez­vé­nyen átadásra került a Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért díj, melyet ebben az évben Tóth Imréné orvos asszisz­tens kapott.

“Tűzol­tó­szer­tár felújítása”

Máso­dik ütem­ben a Tűzol­tó­szer­tár fel­újí­tása tel­jessé vált, mely tar­tal­mazta a nyí­lá­szá­rók cse­ré­jét, a külső hom­lok­zat hőszi­ge­te­lé­sét és az épü­let műhellyel és rak­tár­ral tör­ténő bőví­té­sét, mely 4,3 mil­lió Ft uniós támo­ga­tás­sal való­sult meg.

“Folya­mat­ban a belvízprojekt ”

Az EU-s támo­ga­tás­sal meg­va­ló­suló bel­víz­pro­jekt kere­té­ben lezá­rult a kivi­teli ter­ve­zés. Ezután meg­kezdőd­he­tett a köz­be­szer­zési eljá­rás elő­ké­szí­tése a kivi­te­lezők kivá­lasz­tá­sára vonat­ko­zóan. Jelen­leg a kivi­te­lező kivá­lasz­tása zajlik.

A beru­há­zás for­rá­sát 90 szá­za­lék­ban 296 mil­lió forint összegű EU-s támo­ga­tás biz­to­sítja, a 10 szá­za­lé­kos önerőt más pályá­zat­ból sike­rült elnyerni 21,5 mil­lió forint összeg­ben. A tavak kot­rá­sát és össze­kö­té­sét is érintő pro­jekt vár­ható kez­dési idő­pontja 2014. március.

“Ivóvízminőség-javítása”

Az Önkor­mány­zat 2013. június 20.-án pályá­za­tot nyúj­tott be a pro­jekt meg­va­ló­sí­tás támo­ga­tá­sára irá­nyu­lóan a „KEOP-1.3.0/09–11 Ivóvízminőség-javítás Jászal­só­szent­györ­gyön” konst­ruk­ci­óra. Novem­ber hónap ele­jén kap­tuk a tájé­koz­ta­tót, hogy pályá­za­tun­kat támo­ga­tásra érde­mes­nek ítélte az Irá­nyító Ható­ság, így 184,2 mil­lió forint összegű pályá­zati támo­ga­tás­ban része­sül az Önkor­mány­zat. A pályá­zat 90 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­ságú, azon­ban a BM EU Önerő Alapra jövő évben lesz lehető­sé­günk pályázni, min­den bizonnyal az önerő tel­jes össze­gére. A pro­jekt kere­té­ben meg­va­ló­sul a vízmű-telep és a tech­no­ló­gia tel­jes fel­újí­tása, vala­mint a háló­zat tisz­tí­tása és mosató pon­tok cseréje.

“LEADER pályá­za­tok­ban rész­vé­tel vagy közreműködés”

A Köz­ségi Önkor­mány­zat a civil szer­ve­ze­tek­kel együttmű­ködve nyár ele­jén hét LEADER pályá­za­tot nyúj­tott be külön­böző esz­köz­be­szer­zé­sekre, kisebb volu­menű fej­lesz­té­sekre. Min­den benyúj­tott pályá­zat pozi­tív elbí­rá­lás­ban része­sült, az elnyert támo­ga­tás összege 18,7 mil­lió forint, mely elosz­lása a következő:

- az Ifjú­sági Egye­sü­let 1 mil­lió forintot kapott esz­köz­be­szer­zésre — asz­ta­lok és szé­kek vásár­lá­sát ter­ve­zik a Faluházba;

- a Köz­ségi Sport­egye­sü­let szin­tén 1 mil­lió forintot nyert — az Asz­ta­li­te­nisz és a női Kézi­labda szak­osz­tály részére

esz­kö­zök, mezek beszerzésére.

- a Köz­ségi Önkor­mány­zat 2 mil­lió forin­tot nyert a jövő évi “VII. Csa­ládi nap Jászal­só­szent­györ­gyön” című rendezvény

lebo­nyo­lí­tá­sára.

- a Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Tűzoltó Egye­sü­let 4,8 mil­lió forintot nyert az ár– és bel­víz­vé­de­lem során használatos

esz­kö­zök (szi­vattyúk, áram­fej­lesztő) beszerzésére

- a Köz­ségi Sport­egye­sü­let által benyúj­tott másik pályá­zat címe “Alter­na­tív sport­pá­lya épí­tés Jászal­só­szent­györ­gyön”, a Hold u. köze­lé­ben, mely­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz 3,5 mil­lió forint támo­ga­tást ítél­tek az egyesületnek

- a Köz­ségi Pol­gárőr­ség szin­tén két sike­res­nek ítélt pályá­za­tot nyúj­tott be, mind­kettőt esz­köz­be­szer­zésre robo­gók, térfigyelő

kame­rák és rézsű­ka­sza vásár­lá­sára össze­sen 6,3 mil­lió forint érték­ben.

Vala­mennyi pályá­zat elő­ké­szí­té­sé­ben és meg­va­ló­su­lá­sá­ban részt vesz az önkormányzat.

“Angyali érin­tés” koncert

A Gál test­vé­rek ötlete és szer­ve­zése alap­ján nagy öröm­mel segí­tet­tük és támo­gat­tuk azt a kez­de­mé­nye­zést, hogy az év végé­hez köze­ledve egy szín­vo­na­las prog­ram­mal köszön­jük meg a tele­pü­lés­nek önkén­te­sen segítő sze­mé­lyek­nek, vál­lal­ko­zók­nak, szer­ve­ze­tek­nek a támo­ga­tást és bár­mi­lyen fel­aján­lást, mely lehe­tett anyagi, fizi­kai vagy szel­lemi ter­mé­szetű. A kon­cer­ten 130 fő meg­je­lent meg­hí­vott előtt helyi tehet­sé­gek mutat­hat­ták meg zenei eré­nye­i­ket. Azok­nak, akik nem tud­tak eljönni, ezúton is köszön­jük az elmúlt évek­ben tanú­sí­tott önzet­len mun­kát és támogatást.

A leír­tak­ban meg­pró­bál­tam össze­gezni mun­kánk leg­fon­to­sabb ered­mé­nyeit. Ter­mé­sze­te­sen ezen túl is állunk bárki ren­del­ke­zésre további infor­má­ci­ó­val kap­cso­lat­ban és öröm­mel fogad­juk javas­la­ta­i­kat a Pol­gár­mes­teri Hivatalban.

Enged­jék meg, hogy az év végé­hez köze­ledve meg­kö­szön­jem min­den­ki­nek, ami­vel segí­tette mun­kán­kat és elné­zést kér­jek attól, aki úgy érzi, hogy bár­mi­vel meg­bán­tot­tam — a több­ség érde­ké­ben, vagy saját hibám­ból ilyen is elő­for­dul­ha­tott — és azt kíván­jam, hogy Isten áldá­sá­val, jó egész­ség­ben tud­ják ünne­pelni a kará­csonyt és ter­vezni az új évet!

Jászal­só­szent­györgy, 2013. decem­ber 20.

Üdvöz­let­tel és köszönettel:

Szar­vák Imre

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.