Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Polgármesteri hírlevél 2012.

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Polgármesteri hírlevél 2012.

Ked­ves jászal­só­szent­györ­gyiek!          

Az élet leg­több terü­le­tén az esz­tendő végén rend­sze­rint számba vesszük az év köz­ben vég­zett mun­kán­kat, jó és rossz dön­té­se­in­ket, mely után elért ered­mé­nye­ink­ből táp­lál­kozva, vala­mint hibá­ink­ból tanulva készü­lünk a követ­kező időszakra.

Az önkor­mány­zat és tevé­keny­sé­gem tekin­te­té­ben is eltelt egy év, ezért ismé­tel­ten fon­tos­nak tar­tom, hogy tájé­koz­tas­sam Önö­ket az önkor­mány­zat 2012. évi tevé­keny­sé­géről, prog­ram­já­nak időa­rá­nyos meg­va­ló­su­lá­sá­ról a tel­jes­ség igé­nye nélkül.

Tör­té­nelmi vál­to­zás az okta­tás­ban — új szel­lemi irá­nyí­tás — meg­újult külső

A képviselő-testület javas­la­tomra már 2011 év ele­jén hiva­ta­lo­san kez­de­mé­nyezte azt, hogy a Római Kato­li­kus Egy­ház fenn­tar­tá­sába kerül­jön a helyi álta­lá­nos iskola és erre az Egri Érsek­ség meg­tisz­telő, pozi­tív választ adott 2012. már­ci­u­sá­ban. Tet­tük ezt azért, mert a jövő nem­ze­dék neve­lé­sét — a már eddig is jól működő intéz­ményt — egy több évszá­za­dos tapasz­ta­lat­tal ren­del­kező fenn­tar­tóra kíván­tuk bízni, mely 1949 előtt már hason­lóan műkö­dött a lakos­ság megelégedésére.

Ugyan­csak az okta­tási intéz­ményt érintően a Rákó­czi úti telep­he­lyen meg­va­ló­sult egy ener­gia fel­hasz­ná­lás haté­kony­sá­got növelő beru­há­zás 18,5 mil­lió Ft elnyert támo­ga­tás­sal. Az eme­le­tes épü­let­rész külső nyí­lá­száró cse­réje, a hom­lok­zat hőszi­ge­te­lése és a régi rész födém­szi­ge­te­lése, belső hom­lok­zata is meg­újult, az udva­ron játé­kok kerül­tek elhelyezésre.

Nagy és idő­szerű vál­to­zás a busz­köz­le­ke­dés feltételeiben


Önkor­mány­za­tunk több mint két évvel ezelőtt a jász­sági tele­pü­lé­sek egy részé­nek össze­fo­gá­sá­val a közös­ségi köz­le­ke­dés fel­té­te­le­i­nek javí­tá­sára irá­nyuló, sike­res pályá­za­tot nyúj­tott be. Ennek kere­té­ben épül­he­tett meg 6 db tel­je­sen új busz­ö­böl, busz­pe­ron, ráve­zető jár­dák­kal, hasz­ná­lati tér­ele­mek­kel, 3 db busz­váró épü­let­tel, melyek közül a köz­ponti váró külö­nö­sen kör­nye­zetbe illő, han­gu­la­tos és prak­ti­kus kivi­tel­ben készült. Az épít­ke­zés 41 mil­lió Ft-ba került, mely­hez 10%-os önerőt kel­lett biz­to­sí­ta­nia az önkormányzatnak.

Az önkor­mány­zati adós­ság átvállalása

A minisz­ter­el­nök az ősszel jelen­tette be, hogy a kor­mány átvál­lalja az önkor­mány­za­tok fej­lesz­tési és műkö­dési adósságát.

A témá­val kap­cso­lat­ban decem­ber 5-én egyez­tet­tem Pócs János országgyű­lési kép­vi­selő úrral, mely alka­lom­mal arról tájé­koz­ta­tott, hogy a Vízi­közmű Tár­su­lat­tól átvett hitel, vala­mint az önkor­mány­zati tulaj­donú Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft. 150 mil­lió Ft adós­sága nem tar­to­zik az átvál­la­landó kate­gó­ri­ába, ellen­ben a tisz­tán önkor­mány­zati hitel igen. Mivel konk­rét fel­mé­ré­sek és maga a kon­szo­li­dá­ció folya­mat­ban van, így nagy való­színű­ség­gel a 2006-ban az Egész­ség­ház és a szenny­víz­há­ló­zat épí­té­sére fel­vett és a 2011-ben falu­meg­újí­tási pro­jek­tek önere­jé­hez biz­to­sí­tott hitel még fenn­álló 62 mil­lió Ft, illetve 18 mil­lió Ft még fenn­álló tőke­tar­to­zá­sait, vala­mint 19 mil­lió Ft folyószámla-hitel tar­to­zást vál­lal át a kor­mány­zat. Így össze­sen csak­nem 100 mil­lió Ft összeg­ben vál­lal át adós­sá­got az állam, amely min­den­kép­pen jelentős segít­ség az önkor­mány­zat­nak. Az emlí­tett magas víz­dí­ja­kat is kelet­kez­tető önkor­mány­zati tulaj­donú vál­lal­ko­zás adós­ság átvál­la­lása ugyan ebben a for­má­ban nem lehet­sé­ges, ellen­ben országgyű­lési kép­vi­selőn­kön keresz­tül az ille­té­kes állam­tit­kár felé elküld­tünk egy írá­sos, egyedi kérel­met a prob­léma meg­ol­dása érde­ké­ben, azon­ban ez még nem jelent sem­mi­lyen újabb konk­rét elő­re­lé­pést az ügy­ben. Mind­azon­ál­tal aho­gyan eddig is tet­tük folya­ma­to­san azon dol­go­zunk, hogy ez a hiva­talba lépé­sem előtti dön­tésből eredő, a lakos­ságra nehe­zedő teher csök­ken­jen vagy megszűnjön.

Kor­sza­kos siker — 60 éves prob­léma oldód­hat meg a bel­víz­el­ve­zető pro­jekt megvalósulásával

2011. év végén Euró­pai Uniós pályá­za­tot nyúj­tot­tunk be a bel­víz­el­ve­zető rend­szer főbb prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sára és öröm­mel kap­tuk a hírt, hogy az emlí­tett fel­ada­tokra csak­nem 300 mil­lió Ft támo­ga­tást nyert a tele­pü­lés 10%-os önerő biz­to­sí­tása mel­lett, mely­nek fel­hasz­ná­lása hoz­zá­vető­leg az 1950-es évektől peri­o­di­ku­san vissza­térő, de folya­ma­to­san fenn­álló prob­lé­mát fog meg­ol­dani. A fej­lesz­tés egyik része a zápor­tá­ro­zók és a holtág kot­rása, vala­mint ezek­nek a táro­zók­nak újon­nan épülő csa­tor­nák­kal tör­ténő össze­kö­tése, mely után gra­vi­tá­ci­ó­san tud a bel­víz csa­pa­dé­kos idő­já­rás ese­tén eljutni a Vadas mel­lett talál­ható Zagyva-zsilip irá­nyába, ahol magas folyó­víz állás ese­tén a pro­jekt kere­tén beszer­zendő nagy tel­je­sít­ményű szi­vattyú­val lesz továb­bít­ható a Zagy­vába. Ezzel a fej­lesz­tés­sel azon túl, hogy a talaj víz­szint bár­mi­lyen csa­pa­dé­kos idő­já­rás ese­tén opti­má­lis szin­ten lesz tart­ható (tavak ala­csony víz­szintje miatt) másod­la­gos hatás­sal azt fogja ered­mé­nyezni, hogy mint­egy 20 ha kezelt víz­fe­lü­let jön létre, mely a kör­nyé­ken lakók szá­mára sok­kal élhetőbb ter­mé­szeti kör­nye­zet lesz (meg­szűn­nek a kel­le­met­len sza­gok és túl­zott nád bur­ján­zás), és a ter­vek sze­rint egy eset­le­ges gaz­da­sági szintű hal­te­nyész­tés alap­jait is lerak­hatja, mely később akár a tele­pü­lésre jel­lemző sajá­tos mező­gaz­da­sági ága­zat is lehet. Ezen túl a beru­há­zás­ban leg­prob­lé­má­sabb gyűjtő csa­tor­nák vég­le­ges és átfogó fej­lesz­tése is meg­va­ló­sul­hat a Szé­che­nyi, Árpád, Bacsó, Rákó­czi utcá­kat érintően. A kivi­te­le­zés vár­ha­tóan a nyá­ron kezdődik.

Mun­ka­hely­vé­delmi beavatkozás

A volt Művelő­dési Ház bérlője, illetve mun­ka­vál­la­lók jelez­ték felénk, hogy mivel az épü­let hőház­tar­tása rend­kí­vül gyenge és a rezsi költ­sé­gek nagyon maga­sak, így a telep­hely vidékre köl­töz­te­té­sét ter­ve­zik. Ennek az épü­let­nek már több tíz éve is óri­ási mér­tékű volt a fűtés­költ­sége és ezen a képviselő-testület gyors és hatá­ro­zott dön­té­sé­vel tudott vál­toz­tatni úgy, hogy néhány — hét alatt rea­gálva a kiala­kult hely­zetre — álmennye­ze­tet ala­kí­tott ki szi­ge­te­lés­sel, önerőből 800 ezer Ft összeg­ből. Ezzel a beavat­ko­zás­sal mint­egy 25 lakos­nak tud­tuk meg­vé­deni a helyi munkahelyét.

Köz­fog­lal­koz­ta­tás -utak és zöld­fe­lü­le­tek kezelése

A start­munka prog­ram kere­té­ben, melyre pályá­za­tot nyer­tünk össze­sen 40 mil­lió forint összeg­ben (mun­ka­bér, anya­gok, gépek, esz­kö­zök) 2012-ben 40 főt tud­tunk alkal­mazni. A prog­ram kere­té­ben levág­tuk a nádat a tava­kon és a zöld­fe­lü­le­te­ket kar­ban­tar­tot­tuk bele­értve a Temetőt és a Vadas­par­kot is. Mivel a tel­jes csa­pa­dék­víz elve­zető rend­szer fel­újí­tá­sá­nak for­rás­igé­nye az elnyert összeg­nek a két­sze­rese, ezért a kisebb kapa­ci­tású csa­tor­nák fel­újí­tá­sát köz­munka prog­ram kere­tén belül végez­zük, mely­nek szem­betűnő ered­mé­nye pél­dául az, hogy az elmúlt évben meg­újult az Ist­ván úton talál­ható csa­pa­dék­víz elve­zető csa­torna, mely több évti­ze­des hiá­nyos­ság volt. Ebben az évben is nagy gon­dot for­dí­tot­tunk az úthá­ló­zat kar­ban­tar­tá­sára és fenn­tar­tá­sára azzal, hogy az úthi­bá­kat (több száz négy­zet­mé­ter kátyú) folya­ma­to­san javí­tot­tuk újra­ala­po­zás­sal, pad­kák lenye­sé­sé­vel és las­san elér­jük azt –mely úgy gon­do­lom, hogy pár­ját ritkítja-, hogy a szi­lárd bur­ko­latú utak egész évben nagyobb kátyú­tól men­te­sek.

Aki mun­ka­nél­küli arra biz­ta­tom, hogy bát­ran érdeklőd­jön a prog­ram­ról, hiszen jövőre még töb­bek­nek tudunk kép­zett­sé­gé­nek meg­fe­lelő mun­ka­le­hető­sé­get fel­aján­lani, mely­nek költ­sé­ge­ire már benyúj­tot­tunk pályázatot.

Újra járási rend­szer– Jász­a­páti köz­pont– de hely­ben tör­ténő ügyintézés

A köz­igaz­ga­tási rend­szer orszá­gos átala­kí­tása követ­kez­té­ben, egyes ügy­tí­pu­sok inté­zése szer­ve­zé­si­leg a járá­sok­hoz fog tar­tozni. Ettől füg­get­le­nül ezután is lehet min­den ügyet majd hely­ben intézni, mivel a Hiva­tal­ban a járás ügy­se­gédje ren­del­ke­zésre fog állni, vagy pél­dául az okmány­iro­dák­ban is az eddig meg­szo­kott módon és helyen lehet intézkedni.

Új üze­mel­tető a vízműveknél

2013. január 1-től állami tulaj­donú Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt. veszi át a vízmű­vet mely­nek előz­mé­nye, hogy köte­lező átadni olyan tár­sa­ság­nak, mely 150 ezer fő víz­el­lá­tá­sát biz­to­sítja és pro­fi­tot nem ter­mel. A jel­zett állami cég fogja működ­tetni a vízmű­ve­ket a kis­tér­ség­ben, ahol a jelen­legi kar­ban­tartó kol­lé­gák fog­nak dol­gozni. Azon­ban mivel a TRV Zrt. adós­sá­got nem vál­lal­hat át jelen­leg, így a Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft. is meg­ma­rad és a fenn­álló tar­to­zá­sát tör­leszti abból a bér­leti díj­ból, ame­lyet az új üze­mel­tető fizet, mely a meg­ál­la­po­dás sze­rint nem lehet keve­sebb a hitel aktu­á­lis és ese­dé­kes fize­tési kötelezettségénél.

2013-ban is foly­ta­tód­nak a fejlesztések

Az elmúlt évek­ben egy­mást követve való­sul­tak meg fej­lesz­té­sek, és nem lesz ez más­ként jövőre sem, mivel az elő­ké­szí­tés és pályá­za­tok benyúj­tása folya­ma­tos. A jövő évben meg­va­ló­sul­hat a civil ház­ban a külső nyí­lá­szá­rók cse­réje és az épü­let aka­dály­men­te­sí­tése 5 mil­lió Ft összegű támo­ga­tás­sal. A Tűzol­tó­egye­sü­let­tel a szer­tár hőszi­ge­te­lé­sére és bőví­té­sére 4,4 mil­lió Ft támo­ga­tást for­dít­ha­tunk. Mező­gaz­da­sági föld­utak fej­lesz­té­sére és kar­ban­tar­tá­sára is sike­rült Euró­pai Uniós támo­ga­tást elnyer­nünk 5,7 mil­lió Ft összeg­ben, mely egyes utak „bogár­hátú” kiala­kí­tá­sára hasz­nál­ható fel. amely beru­há­zás­hoz az önkor­mány­zat­nak 3,8 mil­lió Ft önerőt kell biz­to­sí­tani. Sike­rült továbbá pályá­za­ton 18,4 mil­lió Ft-ot elnyerni, 20%-os önerő biz­to­sí­tása mel­lett, mely for­rás­ból az óvoda fűtés­kor­szerű­sí­tése és hőszi­ge­te­lése való­sul­hat meg. A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban nagy tel­je­sít­ményű, új, vegyes tüze­lésű kazán beszer­zé­sé­vel töre­dé­kére csök­kent­jük a fűtési költ­sé­get, mely­nek tar­to­zé­kok­kal tör­ténő beszer­zé­sére 1 mil­lió forint támo­ga­tást nyertünk.

Egye­bek

V. Csa­ládi napon augusz­tus 20-án átadásra került a Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény a volt Szent Imre isko­lá­ban, a fesz­ti­vállá fejlő­dött főző­ver­se­nyen több szá­zan vet­tek részt, a ren­dez­vé­nyen egész nap 1500 fő for­dult meg.

A “Jászal­só­szent­györgy köz­sé­gért” díjat idén a tes­tü­let egy­hangú dön­tése után Luká­csi László tanár úr kapta.

A Falu­ház­ban a totózó bérlő­jé­vel lejárt a szerző­dés és a tes­tü­let úgy dön­tött, hogy meg­nyitja főbe­já­ra­tot, mely lépés­sel az épü­let sok­kal több és hasz­no­sabb funk­ciót tud ellátni a jövőben.

A totózó jóval kisebb 10 m² terü­le­ten került kiala­kí­tásra és pályá­zat meg­hir­de­tése után, a régi bérlő nyerte el 5 évre a működ­te­tés jogát havonta 27 ezer Ft bér­leti díjért, mely a rezsi költ­sé­get is tar­tal­mazza és évente az inf­lá­ci­ó­val növekszik.

A piac üze­mel­te­té­sére vonat­kozó szerző­dés is lejárt és pályá­zat meg­hir­de­tése után jövő év ele­jétől új vál­lal­kozó látja el a fel­ada­tot 65 ezer Ft bér­leti díj elle­né­ben, mely a rezsi­költ­sé­get nem tartalmazza.

Rövi­den ennyi­ben sze­ret­tem volna össze­fog­lalni az év fon­to­sabb tör­té­né­seit. Ter­mé­sze­te­sen ezen túl is állunk bárki ren­del­ke­zésre további infor­má­ci­ó­val kap­cso­lat­ban és öröm­mel fogad­juk javas­la­ta­i­kat a Pol­gár­mes­teri Hivatalban.

Enged­jék meg, hogy az év végé­hez köze­ledve meg­kö­szön­jem min­den­ki­nek, azt ami­vel segí­tette mun­kán­kat, és elné­zést kér­jek attól, akit bár­mi­vel meg­bán­tot­tam — a több­ség érde­ké­ben, vagy saját hibám­ból ilyen is elő­for­dul­ha­tott — és azt kíván­jam, hogy Isten áldá­sá­val, jó egész­ség­ben tud­ják ünne­pelni a kará­csonyt és ter­vezni az új évet!

Sze­re­tet­tel hívom Önö­ket DECEMBER 23-ÁN (VASÁRNAP) 17:00 óra­kor kezdődő MINDENKI KARÁCSONYA 2012 ren­dez­vé­nyünkre, ahol töb­bek között az új busz­meg­ál­lók és a Falu­ház funk­ci­óbő­vítő átadása is a prog­ram­ban szerepel!

Jászal­só­szent­györgy, 2012. decem­ber 14.

Üdvöz­let­tel : Szar­vák Imre

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.